Przedmiotem orzeczenia sądowego WSA w Gliwicach z dnia 13 stycznia 2021 r. (sygn. I SA/Gl 1338/20) była kwalifikacja usług oddelegowania pracowników do odpowiedniej kategorii przychodów wskazanych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (u.p.d.o.p). Oddelegowani pracownicy mogą pełnić w podmiocie funkcje związane z m.in.: zarządzaniem oraz ustaleniem strategii, controllingiem, produkcją, jakością, sprzedażą i logistyką. Oddelegowani pracownicy stanowią najczęściej wykwalifikowany i doświadczony personel, zajmujący wyższe stanowiska. Sporadycznie udostępniany jest również personel o niższych kwalifikacjach (biurowych lub produkcyjnych). Opłaty z tytułu ww. usług stanowią w istocie refakturę kosztów pracowniczych związanych z pracownikami za czas ich udostępnienia.

Sąd w rozstrzygnięciu wskazał, że przedmiotowe usługi ?(?)mają charakter świadczenia o podobnym charakterze do świadczeń pozyskiwania personelu w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p., gdyż posiadają cechy charakterystyczne dla tego rodzaju świadczenia. Istotą i celem świadczenia udostępniania (poprzez oddelegowanie) pracowników oraz pozyskiwania personelu jest udostępnienie Skarżącej brakującej jej kadry pracowniczej na określony czas?.

 

Autor – Michał Mika – Starszy konsultant podatkowy

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X