W dniu 22 lipca 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDWB.4010.21.2022.2.KP w zakresie ustalenia:

    • czy wynagrodzenie z tytułu usług tutoringowych świadczonych przez Kontrahenta na rzecz Spółki podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych i czy Spółka jest zobowiązana pobrać podatek od tego wynagrodzenia oraz wpłacić go do urzędu skarbowego jako płatnik – na podstawie art. 21 ust. 1 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT?
    • czy wynagrodzenie z tytułu usług tutoringowych świadczonych przez inne podmioty zagraniczne, będące rezydentami podatkowymi zarówno państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jak i państw, z którymi Polska takich umów nie zawarła, na rzecz Spółki będzie podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Stan faktyczny

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie portali internetowych. Wnioskodawca świadczy Usługi Tutoringu polegające na wsparciu w nauce i udzielaniu merytorycznie poprawnych odpowiedzi na pytania zadawane tutorom przez Użytkowników Platformy, a przekazywana w ramach tych usług wiedza ma charakter wiedzy powszechnej, nauczanej w szkołach. Istotą samych Usług Tutoringu jest edukacja i fakt, że usługi te są w istocie usługami edukacyjnymi podobnymi do tych, które świadczą nauczyciele czy też korepetytorzy na rzecz uczniów. Zawarta umowa wskazuje, że Konsultanci nie są pracownikami Spółki.

Stanowisko DKIS

W ocenie Organu należy przeanalizować, czy przedmiotowe usługi mogą stanowić usługi, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a updop. W szczególności należy dokonać wykładni usług doradczych. Przepisy ustawy o CIT nie definiują tych pojęć, a wobec braku w ustawie definicji należy – zdaniem Organu, posiłkowo odwołać się do wykładni językowej tych pojęć.

Ponadto z przedstawionego opisu sprawy nie wynika, by w ramach świadczenia usług podmioty zagraniczne udzielały Wnioskodawcy porad. Tym samym przychody uzyskane przez podmioty zagraniczne z tytułu opisanych we wniosku usług nie są objęte zakresem przedmiotowym art. 21 ust. 1 pkt 2a updop, jak również nie mogą być utożsamiane z pojęciem doradztwa, o jakim mowa w tym przepisie. Nie są także podobne do innych wymienionych w ww. przepisie usług. Ponadto, jak wynika z wniosku, Spółka nie wypłaca wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich lub praw pokrewnych, bądź z tytułu przekazywanych informacji związanych ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how). Co istotne, w ramach nabywanej usługi nie dochodzi do pozyskania personelu, bowiem Konsultanci udzielający odpowiedzi nie są pracownikami Spółki. Nie sposób dodatkowo uznać nabywanych usług za działalność widowiskową, rozrywkową bądź sportową.

Reasumując, Organ w z uzasadnieniu zgodził się ze stanowiskiem Spółki i potwierdził, że należności płacone przez Państwa z tytułu usług tutoringowych (usługi edukacyjne / usługi szkoleniowe / usługi on-line) nie mieszczą się w dyspozycji art. 21 ust. 1 updop i w związku z tym Spółka jako płatnik nie ma obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych należności na rzecz podmiotów zagranicznych (nierezydentów).

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X