W dniu 18 maja 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.54.2021.2.MK) w przedmiocie ustalenia czy

  1. Uczelnia medyczna oraz Wnioskodawca, dla którego Uczelnia medyczna jest podmiotem tworzącym
  2. Wnioskodawca oraz Szpitale Kliniczne, dla których organem tworzącym jest ta sama Uczelnia medyczna

są podmiotami powiązanymi oraz czy wystąpi obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych w tym zakresie.

Wnioskodawca jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Podmiotem tworzącym dla Wnioskodawcy jest Uczelnia medyczna ? Uniwersytet Medyczny. Wnioskodawca ma wpływ na zarządzanie Szpitalami poprzez powoływanie kierownika, powoływanie i odwoływanie rady społecznej, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym kierownika.

Uczelnia medyczna jest Podmiotem tworzącym również dla innych Szpitali Klinicznych, z którymi Wnioskodawcę łączą wzajemne umowy m.in na realizację świadczeń medycznych (specjalistyczne konsultacje i badania medyczne).

Na poniższym schemacie zaprezentowano kształt zależności pomiędzy podmiotami.

Schemat. Kształt zależności pomiędzy podmiotami

 

 

 

 

 

W ocenie organu podatkowego Wnioskodawca będący Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej wywiera znaczący wpływ na działanie zarówno Uczelni medycznej, jak i Szpitali Klinicznych.

Faktyczna zdolność oznacza możliwość wpływania na kluczowe decyzje gospodarcze zarówno poprzez sprawowanie formalnych funkcji w podmiocie powiązanym, jak również rzeczywistą możliwość takiego wpływu bez formalnego umocowania, co zostało przedstawione w opisanym stanie faktycznym.

Wobec powyższego Wnioskodawcę oraz Uczelnię medyczną i Szpitale Kliniczne należy uznać za podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie zgodnie z art. 11b pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stosuje się przepisów rozdziału 1a Ceny transferowe dla transakcji realizowanych między uczelnią medyczną  a podmiotem leczniczym zgodnie z definicją Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wobec czego transakcje realizowane pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej (Wnioskodawca) a Uczelnią medyczną są zwolnione z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

W powyższym przypadku na podatniku nie ciążą żadne obowiązki z zakresu cen transferowych, tj. podatnik jest również zwolniony z konieczności złożenia informacji TPR-C oraz oświadczenia zarządu.

Odmiennie sytuacja kształtuje się w zakresie transakcji realizowanych pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej (Wnioskodawca) a Szpitalami Klinicznymi bowiem w tym przypadku niezmiennie obowiązek dokumentacyjny należy analizować.

W powyższym przypadku podatnik może przeanalizować możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tzw. ?zwolnienia krajowe?).

Autor: Beata Rawa ? Transfer Pricing Manager

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X