W dniu 10 marca 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.711.2021.2.EJ w przedmiocie ustalenia płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaty na rzecz Nierezydentów należności przysługujących im do Wnioskodawcy, o którym mowa w przepisie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stan faktyczny

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest stroną umowy cash-poolingu. Stronami tej umowy są również inne spółki komandytowe oraz Spółka A. Zgodnie z warunkami umowy CP, płatności w ramach umów zawieranych przez Wnioskodawcę dokonywane są z wykorzystaniem środków cash-poolingu bezpośrednio przez Spółkę A. Wnioskodawca jest stroną umów zawieranych z podmiotami nieposiadającymi siedziby lub zarządu na terytorium Polski, w ramach których po stronie Wnioskodawcy powstają zobowiązania do świadczeń pieniężnych na rzecz Nierezydentów. Zapłata należności przysługujących Nierezydentom będzie następowała z wykorzystaniem cash-poolingu. Spółka A jest Pool Leaderem. Rzeczywistym właścicielem – w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 29 Ustawy CIT – należności wypłacanych fizycznie przez Spółkę A będą Nierezydenci, na rzecz których będą dokonywane wypłaty, tj. Nierezydenci, z jakimi będą wiązały Wnioskodawcę umowy, z wykonania których należne będą wypłaty dokonywane przez Spółkę A ze środków cash-poolingu.

Wątpliwości Spółki dotyczą ustalenia, czy płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaty na rzecz Nierezydentów należności przysługujących im do Wnioskodawcy (art. 26 ust. 1 ustawy o CIT), będzie Spółka i w konsekwencji, to na niej będzie spoczywał obowiązek pobrania i odprowadzenia tego podatku, a zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową przez Wnioskodawcę będzie możliwe pod warunkiem udokumentowania siedziby podatnika (Nierezydenta) dla celów podatkowych uzyskanym od Nierezydenta certyfikatem rezydencji wystawionym na rzecz Wnioskodawcy, czy też płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego będzie Spółka A.

Stanowisko DKIS

Dyrektor KIS odnosząc się do wątpliwości Spółki w zakresie wskazania, kto będzie pełnił rolę płatnika podatku u źródła, zgodnie z art. 21 ust. 1 w zw. z art. 26 updop, tj. czy płatnikiem będzie Wnioskodawca, czy płatnikiem będzie Spółka A należy zauważyć, że dla wskazania płatnika, czyli podmiotu, na którym ciąży obowiązek poboru powyższego podatku, zastosowanie znajdzie art. 26 ust. 1 updop. Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika m.in., że osoby prawne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Z opisu sprawy wynika, że zapłata należności przysługujących Nierezydentom będzie następowała z wykorzystaniem cash-poolingu. W praktyce oznaczać to będzie, że Spółka A uzyska każdorazowo informację od Wnioskodawcy o wysokości należności, jaka winna być zapłacona na rzecz Nierezydenta i na tej podstawie Spółka A dokona zapłaty na rzecz Nierezydenta. Zatem podmiotem, który dokonuje wypłat z tytułu należności przysługujących Nierezydentom będzie Spółka A.

W konsekwencji, w ocenie KIS, skoro podmiotem, który dokonuje wypłat należności na rzecz Nierezydentów jest Spółka A, to tym samym, na Spółce A ciąży obowiązek poboru w dniu dokonania wypłaty zryczałtowanego podatku od tych wypłat na podstawie art. 21 ust. 1 updop, a co za tym idzie, będą na nim ciążyć obowiązki płatnika, o których jest mowa w art. 26 ust. 1 updop. Obowiązek obliczenia, pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu ciąży na płatniku, bez względu na to jaką formę przybrało przekazanie Nierezydentom należnych im kwot. W myśl art. 8 Ordynacji podatkowej to do obowiązków płatnika należy obliczenie, pobranie od podatnika podatku i wpłacenie go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Organ podatkowy przyznał rację Wnioskodawcy, tym samym uznając stanowisko Spółki za prawidłowe. W związku z powyższym płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaty na rzecz Nierezydentów należności przysługujących im do Wnioskodawcy (art. 26 ust. 1 updop), będzie Spółka A i w konsekwencji to na Spółce A będzie spoczywał obowiązek pobrania i odprowadzenia tego podatku, a zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową przez Spółkę A będzie możliwe pod warunkiem udokumentowania siedziby podatnika (Nierezydenta) dla celów podatkowych uzyskanym od Nierezydenta certyfikatem rezydencji wystawionym na rzecz Spółki A – w analizowanej sprawie płatnika podatku u źródła.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X