W dniu 11 lipca 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.19.2022.1.JD w zakresie ustalenia, czy w przypadku, gdy Spółka udzieli pożyczki wystąpi obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych z tytułu realizacji tych transakcji.

Stan faktyczny

Spółka w toku prowadzonej działalności może udzielić pożyczek na rzecz podmiotów powiązanych, w których:

    • pożyczka zostanie udzielona na podstawie umowy w kwocie wskazanej w umowie w wysokości przekraczającej próg dokumentacyjny wskazany w art. 11k ust. 2 pkt 2) Ustawy o CIT, jednak wykorzystana w danym roku podatkowym kwota kapitału pożyczki nie przekroczy ww. progu dokumentacyjnego (pożyczkobiorca nie wykorzysta całości udostępnionego kapitału oraz mimo, że wartość kapitału wskazana w umowie będzie stanowić wartość wyższą niż 10 mln PLN);
    • pożyczka zostanie udzielona na podstawie umowy w kwocie wskazanej w umowie w wysokości przekraczającej próg dokumentacyjny wskazany w art. 11k ust. 2 pkt 2) Ustawy o CIT i pożyczkobiorca wykorzysta całość kwoty pożyczki (kapitał pożyczki zostanie wypłacony pożyczkobiorcy w całości), jednak w kolejnym roku podatkowym pożyczkobiorca spłaci część kwoty kapitału pożyczki na skutek czego wartość kapitału pożyczki na koniec roku podatkowego, w którym nastąpi spłata i w kolejnych latach trwania pożyczki nie przekroczy progu dokumentacyjnego wskazanego w art. 11k ust. 2 pkt 2) Ustawy o CIT.

Na potrzeby niniejszego wniosku przedmiotowe pożyczki nie stanowią transakcji jednorodnych względem siebie, a także pożyczki te nie stanowią transakcji jednorodnych w stosunku do innych transakcji finansowych, których stroną jest Spółka.

Wątpliwości Spółki dotyczą sposobu ustalenia wartości transakcji kontrolowanej na potrzeby weryfikacji obowiązków dokumentacyjnych z perspektywy cen transferowych dla ww. transakcji finansowych.

Art. 11k ust. 2 ustawy o CIT  określa progi dokumentacyjne dla określonych rodzajów transakcji. Dla transakcji finansowej, z jaką mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie, próg ten został ustanowiony na poziomie 10 000 000 zł. Stosownie do art. 11k ust. 3 ustawy o CIT, progi dokumentacyjne są ustalane odrębnie dla:

    • każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym niezależnie od przyporządkowania transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych, finansowych, usługowych albo innych transakcji;
    • strony kosztowej i przychodowej.

Stanowisko DKIS

Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy trzeba stwierdzić, w ocenie Organu, że przez pojęcie ?wartości kapitału? o jakim mowa w art. 11l ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, należy rozumieć najwyższą kwotę kapitału udostępnionego w danym okresie raportowym, wynikającą z umowy lub innych dokumentów.  Ponadto, z wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że w przypadku transakcji pożyczki, w celu ustalenia czy wartość transakcji przekracza próg dokumentacyjny, należy zbadać wartość kapitału pożyczki za dany rok podatkowy na podstawie umowy lub innych dokumentów, a gdy nie jest to możliwe ? na podstawie otrzymanych lub przekazanych płatności (interpelacja poselska nr 29105 z 15 grudnia 2021 r. Znak: DCT2.054.2.2021 z 16 lutego 2022 r.)

W przypadku umów wieloletnich podmiot powiązany musi ustalić, czy wartość kapitału danej pożyczki przekracza próg dokumentacyjny 10 000 000 zł w pierwszym i kolejnych latach podatkowych. Wartość kapitału za dany rok podatkowy jest ustalana w oparciu o najwyższą wartość udostępnionego kapitału, pozostającego do spłaty w roku podatkowym, za który sporządzana jest dokumentacja.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X