W dniu 7 czerwca 2023 r. Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.254.2023.2.AM w przedmiocie uznania korekt rentowności transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi za zdarzenie niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stan faktyczny

Wnioskodawca prowadzi działalność operacyjną w zakresie produkcji i dystrybucji wyrobów chemii budowlanej. Wnioskodawca zarówno sprzedaje na rzecz podmiotów powiązanych towary i usługi, jak i kupuje od tych podmiotów towary i usługi.

W sytuacji, w której wynik transakcji nie mieści się w przedziale rynkowym wynikającym ze sporządzonej analizy porównawczej, strony transakcji analizują powstałe po ich stronie koszty i przychody. W przypadkach, gdzie jest to konieczne, strony transakcji dokonują korekty powstałych po ich stronach kosztów i przychodów w trybie art. 11e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle powyższego powstała wątpliwość, czy korekty dotyczące rentowności transakcji (zyskowności, marżowości) pomiędzy podmiotami powiązanymi są neutralne na gruncie podatku VAT.

W ocenie Wnioskodawcy dokonywanie korekty cen transferowych, która koryguje poniesione koszty lub przychody Wnioskodawcy, nie jest korektą cen w rozumieniu art. 29a ust. 13 i 17 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stanowisko organu

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, zatem opodatkowaniu VAT podlegają tylko takie zdarzenia gospodarcze, w ramach których świadczeniu jednej strony odpowiada świadczenie wzajemne drugiej strony, tj. odpłatność.

Z powyższego wynika, że skoro dokonywane korekty rentowności transakcji nie będą odnosić się do konkretnego świadczenia usług lub dostawy towarów z konkretnego okresu rozliczeniowego i nie będą odnosić się do konkretnych faktur dokumentujących sprzedaż oraz nie spowodują zmiany cen poszczególnych usług lub towarów, to dokonywane korekty rentowności będą stanowić zdarzenie niemające wpływu na rozliczenie podatku VAT.

W świetle powyższego organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za prawidłowe.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w licznych wydawanych interpretacjach indywidualnych (przykładowo interpretacja indywidualna o sygn. 0114-KDIP4-3.4012.767.2021.1.IG z dnia 8 lutego 2022 r., interpretacja indywidualna o sygn. 0111-KDIB3-1.4012.703.2021.4.AB z dnia 10 listopada 2021 r.).

 

Autor: Beata Rawa-Miszczuk – Transfer Pricing Manager

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X