W dniu 8 lipca 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.83.2022.1.AK w zakresie ustalenia, czy z tytułu użytkowania przez niektórych pracowników Wnioskodawcy samochodów CM w Spółce, Spółka jest zobowiązania do naliczania podatku typu ECIT od tzw. ukrytych zysków, określonego w art. 28m ust. 1 pkt 2 w zw. art. 28m ust. 4 pkt 2b ustawy o CIT od wszystkich pracowników użytkujących samochody CM, czy tylko od członków zarządu, będących jednocześnie wspólnikami Spółki.

Stan faktyczny

Spółka wybrała opodatkowanie na zasadzie Ryczałtu od dochodów spółek. Wnioskodawca w swojej działalności gospodarczej posiada samochody osobowe wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej, ale również samochody osobowe, które nie są wyłącznie wykorzystywane do celów prowadzonej działalności gospodarczej, tzw. samochody osobowe do celów mieszanych (w skrócie CM). Samochody typu CM użytkują w Spółce nie tylko członkowie zarządu, którzy są jednocześnie jedynymi wspólnikami Spółki, ale również dyrektorzy, kierownicy, oraz kluczowi pracownicy Spółki. Od wszystkich osób użytkujących samochody CM, Spółka zgodnie z ustawą o PIT, nalicza do podstawy opodatkowania ze stosunku pracy wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych.

Za ukryty zysk uznaje się każde świadczenie, którego beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest wspólnik lub inny podmiot powiązany.  Mając na uwadze treść art. 28m ust. 4 pkt 2 lit. b w zw. z art. 28m ust. 3 ustawy o CIT do ukrytych zysków należy zaliczyć 50% wydatków, odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z  tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, gdy wykorzystywane są na cele działalności gospodarczej jak i do celów prywatnych członków zarządu, będących jednocześnie wspólnikami spółki. Nie ma natomiast uzasadnienia, aby do ukrytych zysków zaliczać 50% kosztów związanych z używaniem samochodów osobowych do celów mieszanych, gdy są używane przez pracowników, którzy nie są udziałowcami Spółki, jak również nie są powiązani ani ze Spółką, ani z jej udziałowcami.

Niemniej jednak, wydatki związane z używaniem samochodów osobowych do celów mieszanych przez pracowników Spółki, którzy nie są jej udziałowcami, jak również nie są powiązani ani ze Spółką, ani z jej udziałowcami, należy zakwalifikować do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Podstawę uznania takich wydatków za podlegające opodatkowaniu jako wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą stanowi art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT. Z treści przepisu wynika, że opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający wysokości wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą (dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą).

Stanowisko DKIS

Zdaniem Organu podatkowego, mając na uwadze treść art. 28m ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o CIT, podobieństwo jakie cechuje ukryte zyski oraz wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i brak szczegółowych przepisów odnośnie sposobu ustalania w jakiej wysokości należy zaliczyć do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą wydatki oraz odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, związane z użytkowaniem samochodów osobowych dla celów mieszanych przez podmioty niepowiązane z podatnikiem, powyższe wydatki i koszty należy per analogiam zaliczyć do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w wysokości 50%.

Podsumowując, wydatki na użytkowanie samochodów osobowych przez pracowników Spółki (nie będących wspólnikami) do celów mieszanych należy zaliczyć do dochodów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (art. 28m ust. 1 i 3 ustawy o CIT) i opodatkować ryczałtem w wysokości 50% tych wydatków.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X