W dniu 29 kwietnia 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.84.2022.1.SG w zakresie ustalenia:

  1. Czy sprzedając usługi opisane na rzecz podmiotu powiązanego (SJ), Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania swoich dochodów ryczałtem od dochodów spółek (Rozdział 6b ustawy o CIT)?
  2. Czy sprzedając w przyszłości na rzecz SJ usługi wynajmu maszyn, urządzeń, pojazdów, Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania swoich dochodów ryczałtem?

Art. 28j ust. 1 pkt 2 ustawy CIT wskazuje na warunki dotyczące struktury przychodów mających w zamierzeniu ograniczać możliwość korzystania z estońskiego CIT tym podmiotom, które nie prowadzą aktywnej działalności gospodarczej, a swoje dochody opierają na pasywnych źródłach przychodów.

Mniej niż 50% przychodów z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług pochodzi z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ? w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.

(art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy CIT)

Wnioskodawca oraz spółka jawna (SJ) stanowią podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT. Jednocześnie Wnioskodawca spełnia wszystkie wymogi ustawy CIT, przewidziane dla opodatkowania swojego dochodu ryczałtem, wymienione w art. 28j ustawy CIT, a także nie zachodzą w jego przypadku przesłanki negatywne wykluczające ryczałt (wskazane w art. 28k i 28I ustawy CIT). Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest świadczenie usług lakierniczych, usług ślusarskich, spawalniczych, prowadzenie gospodarki magazynowej, oraz usługi montażu elektrycznego. Wynagrodzenie za te prace jest na bazie miesięcznej i jest kalkulowane jako rzeczywiste koszty wynagrodzenia osób biorących udział w wykonywaniu tych usług + narzut 30%. Wnioskodawca planuje poszerzyć przedmiot działalności gospodarczej o usługi wynajmu maszyn (z zakresu obróbki metali), urządzeń, pojazdów (samochodów dostawczych i osobowych). Najpierw w tym celu te dobra zostaną przez Wnioskodawcę zakupione. Wynajem ma być prowadzony także na rzecz SJ. Wynagrodzenie za wynajem sprzętu ma być kalkulowane jako wartość kosztów związanych z wynajmowaną rzeczą (w tym amortyzacja) + narzut około 30% (ewentualnie większy procent).

Stanowisko DKIS

Ustawa o CIT nie zawiera definicji wartości dodanej pod względem ekonomicznym. Dlatego w ocenie DKIS w pierwszej kolejności należy odnieść się do słownikowej definicji. Zgodnie z Encyklopedią Zarządzania – ekonomiczna wartość dodana obrazuje efekt gospodarowania przedsiębiorstwa. Bazuje na zasadzie osiągnięcia przez firmę stopy zwrotu z całego zainwestowanego kapitału o wartości przewyższającej jego koszt. Odnosząc się do pojęcia “znikomy” wskazać należy, że zgodnie ze słownikiem języka polskiego, “znikomy” to bardzo mały pod względem nasilenia, liczby, rozmiarów lub znaczenia.

Przychody Spółki stanowią 100% przychodów ze sprzedaży, które pochodzą z transakcji z podmiotem powiązanym (SJ). Stosunek zysku ze sprzedaży do ceny produktu – narzut wynosi 30% (ewentualnie większy procent). W konsekwencji, przychody pochodzące z transakcji z podmiotem powiązanym generują znaczącą wartość dodaną pod względem ekonomicznym, nie jest ona znikoma.

Podsumowując, zdaniem organu podatkowego, Wnioskodawca spełnia warunek określony w art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy CIT. Wprawdzie bowiem więcej niż 50% przychodów Spółki pochodzi z transakcji z podmiotami powiązanymi, to jednak przychody te generują znaczącą wartość dodaną pod względem ekonomicznym i nie jest ona znikoma. Tymczasem warunek dotyczący uzyskiwania przychodów z transakcji z podmiotami powiązanymi na poziomie niższym niż 50% dotyczy wyłącznie sytuacji, w której w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma. Powyższa sytuacja nie ma zatem miejsca w omawianej sprawie. Tym samym, organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że sprzedając wykonywane usługi na rzecz podmiotu powiązanego ma on prawo do opodatkowania swoich dochodów ryczałtem oraz sprzedając w przyszłości na rzecz SJ usługi wynajmu maszyn (z zakresu obróbki metali), urządzeń, pojazdów (samochodów dostawczych i osobowych) Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania swoich dochodów ryczałtem.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X