W dniu 17 sierpnia br. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.166.2020.2.AK) w przedmiocie ustalenia czy zdarzenie polegające na podjęciu uchwał w przedmiocie zobowiązania jedynego wspólnika do wniesienia dopłat i realizacja wniesienia tych dopłat stanowi transakcję kontrolowaną podlegającą obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych.
Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, polskim rezydentem podatkowym. Jedynym wspólnikiem spółki będącej Wnioskodawcą jest prywatna spółka akcyjna prawa fińskiego.
W umowie spółki przewidziane zostało zobowiązanie wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału.
Zgodnie z art. 177 Kodeksu spółek handlowych wspólnicy mogą być zobowiązani uchwałą wspólników do dokonania w każdym roku obrotowym dopłat proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów, w wysokości nieprzekraczającej 10.000-krotności wartości w stosunku do każdego udziału posiadanego w dniu podjęcia uchwały o dokonaniu dopłat.
W 2019 r. wspólnik podjął dwie uchwały w przedmiocie zobowiązania do wniesienia dopłat.
W świetle powyższego powstała wątpliwość podatnika czy powyższe zdarzenie stanowiło będzie przesłankę obligującą podatnika do sporządzenia dokumentacji cen transferowych.
W uzasadnieniu wskazano, iż instytucja dopłat jest czymś pośrednim między wpłatą na udziały w kapitale zakładowym a zwykłą pożyczką, określoną w doktrynie mianem wewnętrznej, dotyczącej tylko wspólników, przymusowej pożyczki zaciąganej przez spółkę wobec wspólników. Dopłaty służą powiększeniu majątku spółki w celu zwiększenia efektywności jej działania. Dopłaty stanowią zatem szczególną instytucję prawną przewidzianą dla wszystkich wspólników, mającą gwarantować wspólnikom nakładanie obowiązku tych świadczeń proporcjonalnie do udziałów.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał ponadto, iż transakcją kontrolowaną będzie wniesienie dopłat do spółki kapitałowej jako w istocie ?czynność? o charakterze gospodarczym. Ponadto, w świetle komentarzy w doktrynie wskazujących na to, że dopłaty służą dofinansowaniu spółki i definiowane są jako rodzaj świadczenia leżącego niejako pośrodku między pożyczką a wniesieniem wkładu wraz z możliwością ich oprocentowania, powinny zostać zakwalifikowane do transakcji finansowych.
Należy nadmienić, iż w opisanym przypadku nie znajdzie także zastosowania art. 11n pkt 3 uCIT. Przepis ten wyłącza z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych transakcje, które nie stanowią przychodu ani kosztu uzyskania przychodu.
Dopłaty są neutralne podatkowo wyłącznie wówczas, gdy są wniesione zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. W opisanym przypadku uzasadnienie dla wnoszenia dopłat oraz obliczenie ich wysokości wynika z umowy Spółki.
Konkludując, wniesienie dopłat do spółki podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych po przekroczeniu progu dokumentacyjnego na poziomie 10 mln zł dla transakcji finansowych.
Należy zaznaczyć, iż jest to kolejna interpretacja rozszerzająco traktująca definicję ?transakcji?. Wobec powyższego rekomendowane jest, aby podatnicy zachowali czujność podczas analizy zdarzeń mających miejsce w spółkach w świetle obowiązujących przepisów w zakresie cen transferowych oraz przyjmowanych stanowisk organów podatkowych.

 

Autor: Beata Rawa – Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X