Od dnia 14 listopada 2019 r. kwestie dotyczące  uprzednich porozumień cenowych uregulowane są w ustawie o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (dalej Ustawa).

Zgodnie z art. 83 ust. 1 Ustawy Szef KAS wydaje uprzednie porozumienie cenowe dotyczące transakcji kontrolowanej, w dokonaniu której uczestniczy krajowy podmiot powiązany.

Zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych ma zastosowanie w okresie obowiązywania uprzedniego porozumienia ? zgodnie z art. 95 ust. 2 Ustawy okres ten nie może być dłuższy niż 5 lat podatkowych.

W dniu 27 stycznia br. Ministerstwo Finansów opublikowało zaktualizowane dane statystyczne dotyczące porozumień w sprawach ustalenia cen transakcyjnych.

Jak wynika z opublikowanych danych od 30 marca do 31 grudnia o 102 wnioski wzrosła liczba prowadzonych spraw w toku poświęconych APA. Mając na uwadze fakt, iż średni czas zawarcia jednostronnego porozumienia cenowego wynosi 11 miesięcy, a spośród złożonych wniosków 93% dotyczy tego rodzaju porozumień można się (hipotetycznie) spodziewać znaczącego wzrostu liczby zawartych porozumień w 2021 r. W 2020 r. takich wniosków zawarto 98 (76 dotyczyło porozumień jednostronnych).

Mówiąc hipotetycznie należy mieć na uwadze, iż w 2020 r. o ponad połowę spadła liczba przeprowadzonych spotkań wstępnych (z 53 do 23 spotkań).

Niewątpliwie na wzrost popularności APA w ostatnich dwóch latach istotny wpływ miały przepisy art. 15e uCIT w zakresie limitów w możliwości zaliczenia do KUP wydatków dotyczących usług, opłat i należności poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych.

W opublikowanym niedawno dokumencie ?Wytyczne OECD w sprawie wpływu COVID-19 na ceny transferowe? wskazano APA jako jedno z czterech zagadnień, które ma największe znaczenie praktyczne mając na uwadze wpływ pandemii COVID-19 na ceny transferowe.

OECD zachęca administracje skarbowe do umożliwienia podatnikom występowania  z wnioskiem o zawarcie APA.

Jednocześnie jak wskazano, w przypadku procesowanych wniosków należy wziąć pod uwagę ewentualną aktualizację prognoz i danych wskazanych we wniosku o korektę ewentualnego wpływu COVID-19. Podmioty, które już zawarły APA powinny przeanalizować ustalone rozstrzygnięcia pod kątem ewentualnych zmian odnoszących się do okresu, na który istotny wpływ miał COVID-19.

Należy równie pamiętać, iż istnieje ryzyko iż pandemia COVID-19 wpłynie na zmianę warunków ekonomicznych zawartych wniosków które objęły 2020 r. OECD wskazuje, iż zawarte porozumienia pozostają wiążące, chyba że nastąpił warunek prowadzący do zmiany bądź anulowania zawartego APA w przypadku naruszenia krytycznych założeń.

Jeżeli podatnicy czują niepokój czy planowane działania np. dokonanie korekty cen jest zgodne z warunkami zawartego porozumienia powinni zwrócić się do Szefa KAS w celu rozwiania powstałych wątpliwości.

Zachęcamy zainteresowanych procesem APA do sięgnięcia do wskazanego dokumentu.

 

Autor: Beata Rawa ? Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X