W dniu 31 lipca 2023 r. Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.249.2023.2.ANK w przedmiocie ustalenia wpływu zwolnienia z konieczności przygotowania dokumentacji cen transferowych na obowiązek przygotowania dokumentacji grupowej Master File.

Stan faktyczny

Wnioskodawca jest podmiotem dominującym w grupie kapitałowej prowadzącej działalność handlowo – produkcyjną w sektorze rolnym.

Wnioskodawca realizuje z podmiotami powiązanymi zarówno transakcje przekraczające progi dokumentacyjne, jak i znajdujące się poniżej limitu.

Spółka realizowała transakcje z podmiotami powiązanymi mogącymi skorzystać ze zwolnienia z konieczności przygotowania dokumentacji cen transferowych dla tzw. transakcji krajowych zgodnie z art. 11n pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle powyższego pojawiło się pytanie, czy w sytuacji możliwości zastosowania zwolnienia z konieczności przygotowania dokumentacji Spółka musi przygotować dokumentację grupową Master File, spełniając pozostałe przesłanki w tym zakresie.    

Stanowisko organu

Zgodnie z regulacjami z zakresu cen transferowych, obowiązek przygotowania dokumentacji wystąpi w sytuacji:

    1. konsolidacji podmiotu powiązanego metodą pełną lub proporcjonalną,
    2. wystąpienia obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych,
    3. przynależności podmiotu do grupy podmiotów powiązanych, dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
    4. przekroczenia kwoty 200 000 000 zł lub jej równowartości skonsolidowanych przychodów grupy w poprzednim roku obrotowym.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji grupowej Master FIle powstanie, gdy wymienione powyżej przesłanki zostaną spełnione łącznie.

Zatem niezależnie od pozostałych przesłanek, obowiązek sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych dotyczy wyłącznie podmiotów zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji lokalnej. Jeśli obowiązek sporządzenia dokumentacji lokalnej nie obciąża Wnioskodawcy, wówczas nie ma on obowiązku sporządzenia dokumentacji grupowej.

W świetle powyższego podatnik, który jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia z konieczności przygotowania dokumentacji cen transferowych nie ma obowiązku przygotowania dokumentacji grupowej Master File.

 

Autor: Beata Rawa-Miszczuk – Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X