W dniu 23 czerwca br. opublikowano Ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, tzw. Tarcza 4.0.

W ramach ułatwień dla przedsiębiorców wydłużono terminy związane z dokumentacją cen transferowych i TPR.

Zgodnie z art. 77 pkt 62 Tarczy 4.0 nadano nowe brzmienie art. 31z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wydłużając terminy:

 1. na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR), oraz
 2. na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych
  • do 31 grudnia 2020 r. ? w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.,
  • o 3 miesiące ? w przypadku, gdy termin ten, upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
 3. na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych do dokumentacji lokalnej
  • do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął przedłużony termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Przypominamy, iż na mocy dotychczas obowiązujących przepisów podatnicy mieli obowiązek złożenia informacji TPR oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego, tym samym podatnicy zyskali dodatkowe 3 miesiące na dopełnienie wskazanych obowiązków.

Niemniej jednak nadal pozostaje poza regulacjami sytuacja, kiedy wybrana transakcja kontrolowana nie jest rynkowa, ryzyko dotyczy klauzuli rynkowości transakcji, do której zobowiązuje art.11 m uCIT w formie oświadczenia zarządu.

Zgodnie z przywołanym artykułem (odpowiednio art. 23y uPIT), podmioty powiązane które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, składają urzędom skarbowym oświadczenie o jej sporządzeniu, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego. W oświadczeniu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych podmiot powiązany oświadcza, że:

 1. sporządził lokalną dokumentację cen transferowych;
 2. ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Zgodnie z art. 11m ust. 3 uCIT i odpowiednio w art. 23y ust. 3 uPIT oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję. Zgodnie z ustawą o rachunkowości przez pojęcie kierownika jednostki rozumie się członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy, to kierownikiem jednostki są członkowie tego organu, z wyłączeniem pełnomocnika ustanowionego przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej ? wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej ? komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę osobę.

 

Autor: Beata Rawa ? Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X