W dniu 29 sierpnia 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDWB.4010.53.2022.2.AZE dotyczącą ustalenia, czy narzędzia i urządzenia wynajmowane od Wynajmującego tj. Spółki mającej siedzibę w Chorwacji stanowią „urządzenia przemysłowe” w rozumieniu art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p. i czy Wnioskodawca jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.

Stan faktyczny

Wnioskodawca prowadzi działalność w obszarze naprawy oraz przeglądów statków powietrznych. Do wykonywania tych czynności Spółka wykorzystuje specjalistyczne narzędzia, niektórymi z tych narzędzi Wnioskodawca nie dysponuje, a jedynie je wynajmuje. Spółka zdecydowała się na takie rozwiązanie ze względów ekonomicznych. Spółka wynajmuje 3 rodzaje narzędzi / urządzeń (tester bezpieczników systemu przeciw pożarowego samolotu, urządzenie będące wzorcem kompozytowym (włókno węglowe) do badań nieniszczących). Spółka wynajmuje narzędzia i urządzenia na podstawie złożonego zamówienia od chorwackiej spółki, które to są transportowane do Polski i tu używane. Wynagrodzenie za wynajem płacone jest przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki z siedzibą w Chorwacji. Spółka posiada certyfikat rezydencji Wynajmującego. Wynajmowane narzędzia i urządzenia nie są używane do produkcji, a jedynie do wykonywania przeglądów.

Czy opisane w stanie faktycznym narzędzia i urządzenia wynajmowane od Wynajmującego tj. Spółki mającej siedzibę w Chorwacji stanowią „urządzenia przemysłowe” w rozumieniu art. 21 ust.1 u.p.d.o.p.?

W opinii Organu, kluczowym dla rozstrzygnięcia sprawy jest rozumienie użytego w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT zwrotu „użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego”. Zarówno w ustawie podatkowej, jak i międzynarodowej umowie podatkowej brak jest definicji legalnej słowa „urządzenie przemysłowe”. Zdaniem sądów administracyjnych, sformułowanie „użytkowanie urządzenia przemysłowego” jest ogólne, obejmuje wszelkie możliwe urządzenia stanowiące pewien zespół elementów technicznych. Szerokie rozumienie „urządzenia przemysłowego” winno prowadzić do wniosku, że w zakresie tego pojęcia mieszczą się wszelkie wytwory przemysłowe, a więc także m.in. specjalistyczne narzędzia.

W rozpatrywanej sprawie zastosowanie znajdzie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 12 ust. 3 UPO: określenie „należności licencyjne” oznacza wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania m. in. urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego. A przedstawione we wniosku urządzenia niewątpliwie stanowią urządzenia przemysłowe w rozumieniu art. 12 ust. 3 UPO.

Podsumowując, w związku z zapłatą wynagrodzenia za udostępnienie przez kontrahenta zagranicznego, tj. chorwacką spółkę narzędzi i urządzeń Spółce polskiej, Spółka ta jako płatnik jest zobowiązana do obliczenia, pobierania i odprowadzania podatku u źródła z ww. tytułu przy zastosowaniu stawki wynikającej z umowy polsko-chorwackiej, stosownie do postanowień art. 26 ust. 1 ustawy o CIT. Przy obliczaniu wysokości tego podatku, zgodnie z  posiadanym przez Spółkę certyfikatem rezydencji kontrahenta zagranicznego, Spółka ma prawo do zastosowania niższej stawki procentowej kwoty brutto należności licencyjnych, zgodnie z art. 21 ust. 2 i art. 26 ust. 1 ustawy o CIT w związku z art. 12 ust. 2 umowy polsko-chorwackiej. Tym samym, stanowisko Spółki Organ podatkowy uznał za prawidłowe.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X