Oprócz kluczowych zmian przewidujących zniesienie pod pewnymi warunkami obowiązku dokumentowania transakcji krajowych, nowe regulacje w zakresie cen transferowych wprowadzają również inne zwolnienia od obowiązków dokumentacyjnych.

Nowe przepisy przewidują, że obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania m.in. do następujących transakcji kontrolowanych:

  • których wartość w całości trwale nie stanowi przychodu albo kosztu uzyskania przychodu,
    z wyłączeniem transakcji finansowych, transakcji kapitałowych oraz transakcji dotyczących inwestycji, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
  • w których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
    z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669, 1693),
  • polegających na przypisaniu dochodu do zagranicznego zakładu położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polski przez nierezydentów, jeżeli przepisy właściwych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, przewidują, że dochody
    te mogą być opodatkowane tylko w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska.

Ponadto ustawa zakłada wprowadzenie nowego brzmienia regulacji w zakresie obowiązku dokumentacyjnego dla podmiotów, w których udział posiada Skarb Państwa. W ustawie wskazano,
że obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych w przypadku, gdy powiązania pomiędzy podmiotami wynikają wyłącznie
z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego i ich związkami.

Należy wskazać, że podmioty, w których występuje powiązanie osobowe, lub inne kapitałowe niż wynikające z powiązania ze Skarbem Państwa, zobowiązane będą do sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Autor: Piotr Rzepka – Konsultant podatkowy

 

 


?? Pobierz bezpłatny eBook dotyczący cen transferowych po zmianach ??
Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X