W dniu 16 września 2021 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o  sygn. 0111-KDIB1-1.4010.288.2021.3.BK w przedmiocie ustalenia czy na podstawie art. 11n pkt 5 uCIT Wnioskodawca nie jest zobowiązany do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, o której mowa w art. 11k tej ustawy, w przypadku gdy opisane w tym przepisie transakcje realizuje z Przedsiębiorstwem Państwowym, innymi podmiotami, w których Przedsiębiorstwo Państwowe posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale, ze spółkami SP, w których Skarb Państwa posiada co najmniej 25% udziałów w kapitale, innymi podmiotami, w których spółki SP posiadają bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale?

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką z o.o. oraz podatnikiem CIT. 100% udziałów w kapitale Wnioskodawcy posiada Przedsiębiorstwo Państwowe (PP). Wnioskodawca dokonuje transakcji kontrolowanych z Przedsiębiorstwem Państwowym oraz innymi podmiotami, w których Przedsiębiorstwo Państwowe posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale. Zawiera również takie transakcje ze spółkami Skarbu Państwa (SP), w których Skarb Państwa posiada co najmniej 25% udziałów w kapitale, oraz innymi podmiotami, w których spółki SP posiadają bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale.

Zdaniem Wnioskodawcy na podstawie art. 11n pkt 5 ustawy o podatku CIT, należy przyjąć, że podmioty te są zwolnione z obowiązku dokumentacji, o której mowa w art. 11k w zakresie opisanych w tym przepisie transakcji. Wnioskodawca wskazuje, że w art. 11n pkt 5 ustawodawca nie określił rodzaju powiązania Skarbu Państwa z podmiotami, w szczególności nie zastrzegł, że w przypadku powiązania poprzez posiadanie co najmniej 25% udziałów, przepis ten dotyczy wyłącznie bezpośredniego posiadania udziałów. Zatem należy przyjąć, że powiązania ze Skarbem Państwa, o których mowa w tym przepisie, dotyczą powiązań wynikających z bezpośredniego lub pośredniego posiadania co najmniej 25% udziałów w kapitale.

Art. 11n ust. 5 uCIT przewiduje, że obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych nie istnieje, jedynie w przypadku gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

W ocenie Organu podatkowego w przedmiotowej sprawie należy stwierdzić, że jedynym podmiotem mogącym wykazać się wyłącznym powiązaniem ze Skarbem Państwa jest Przedsiębiorstwo Państwowe. Nie może natomiast wykazać się takim powiązaniem Wnioskodawca, będący spółką prawa handlowego, którego Przedsiębiorstwo Państwowe jest udziałowcem. Nie jest on bowiem powiązany wyłącznie ze Skarbem Państwa, lecz z Przedsiębiorstwem Państwowym.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, sprowadzające się do twierdzenia, że w przypadku pośrednich powiązań podmiotów poprzez Skarb Państwa na podstawie art. 11n pkt 5 uCIT Wnioskodawca nie jest zobowiązany do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych Dyrektor KIS uznał za nieprawidłowe.

Podobne stanowisko Dyrektor KIS zaaprobował w interpretacji indywidualnej o sygn. 0114-KDIP2-2.4010.181.2020.1.RK z dnia 30 września 2020 r., w której wyraził pogląd, że stosowanie zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej w przypadku transakcji zawieranych przez podmioty powiązane pośrednio ze Skarbem Państwa zwolnienie wynikające z art. 11n pkt 5 uCIT nie będzie miało zastosowania, nawet jeżeli jedyne powiązanie pomiędzy tymi podmiotami tworzy właśnie Skarb Państwa.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Asystent podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X