Czy wynagrodzenie w ramach transakcji, w trakcie której dystrybutor dokonuje zapłaty za nabycie i dystrybucję kopii oprogramowania (bez nabycia prawa do kopiowania tego oprogramowania) będzie stanowić przychody z należności licencyjnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, tym samym czy spółka będzie obowiązana do pobrania podatku u źródła na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o CIT?

W dniu 30 grudnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał Interpretację Indywidualną o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.507.2021.1.BJ, w przedmiocie ustalenia czy wynagrodzenie w ramach transakcji, w trakcie której dystrybutor dokonuje zapłaty za nabycie i dystrybucję kopii oprogramowania (bez nabycia prawa do kopiowania tego oprogramowania) będzie stanowić przychody z należności licencyjnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, tym samym czy spółka będzie obowiązana do pobrania podatku u źródła na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o CIT.

Stan faktyczny

W opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca – podatnik podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wspieraniu pracodawców w procesie rekrutacji oraz rozwoju i zaangażowania pracowników. Na mocy zawartych umów dystrybucyjnych ze spółkami zagranicznymi, Wnioskodawca prowadzi działalność operacyjną w zakresie dystrybucji programów komputerowych w charakterze pośrednika. Dostawca i dystrybutor zawarli umowę dystrybucji (ang. reseller agreement), która określa warunki, na jakich system jest udostępniany dystrybutorowi. Wnioskodawca w świetle umowy dystrybucyjnej nie jest właścicielem systemu ani żadnej jego części. Umowa dystrybucji nie przewiduje przeniesienia praw autorskich ani licencji do systemu, więc na jej podstawie Wnioskodawca nie jest uprawniony kopiować, użytkować, zwielokrotniać i rozpowszechniać zwielokrotnione egzemplarze systemu, wprowadzać do systemu zmian, wydzierżawiać, wynajmować bądź w podobny sposób wykorzystywać system. Jedynie w wyjątkowych przypadkach, Wnioskodawca, za zgodą dostawcy może udzielać licencji do systemu. Zgodnie z umową dystrybucji Dostawca jest właścicielem wszystkich praw, tytułów, udziałów do wszystkich informacji, dokumentacji, materiałów i produktów, w tym wszystkich praw własności intelektualnej, w tym oprogramowania. W związku z umową dystrybucji, Wnioskodawca, wypłaca na rzecz dostawcy wynagrodzenie.

Stanowisko Wnioskodawcy i DKIS

Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskiwane przez dostawcę wynagrodzenie w obu opisanych przypadkach nie stanowi przychodów z należności licencyjnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT i w efekcie, Spółka nie jest obowiązana do pobrania podatku u źródła na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o CIT.

Zgodnie z praktyką organów podatkowych w sytuacji, gdy zakres uprawnień nabywcy do korzystania z oprogramowania komputerowego jest ograniczony jedynie do wykorzystania ich na własne potrzeby, nie ma on prawa do kopiowania, powielania na potrzeby osób trzecich, modyfikowania oraz rozpowszechniania utworu (w tym programu komputerowego) – jest on użytkownikiem końcowym. W takim przypadku nie dochodzi do przeniesienia praw autorskich ani do przekazania tych praw do używania użytkownikowi końcowemu, dochodzi jedynie do korzystania z tzw. licencji end-user. Wypłata należności za uzyskanie licencji end-user nie stanowi wypłaty należności licencyjnych w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Stanowisko to zostało potwierdzone przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

 

Autor: Magdalena Świątkiewicz ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X