W dniu 11.01.2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.521.2021.2.DP. Przedmiotem Interpretacji było ustalenie, czy w przypadku poboru podatku u źródła z tytułu wypłaty odsetek w związku z usługą cash poolingu, podatek u źródła może zostać obliczony z zastosowaniem najwyższej ze stawek przewidzianych dla odsetek w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę i państwa, których rezydentami są uczestnicy cash poolingu.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca oraz spółka ,,C? zamierzają uczestniczyć w strukturze zarządzania płynnością finansową (?cash pooling?) prowadzonej przez Bank działający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wnioskodawca oraz spółka ?C? mają być jedynymi podmiotami prawa polskiego, pozostałymi uczestnikami będą spółki z Grupy (rezydenci Finlandii, Norwegii i Szwecji). Liderem cash poolingu będzie podmiot fiński.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w związku z tym, iż nie będzie możliwe wyliczenie kwoty odsetek wewnętrznych przypadających każdemu uczestnikowi struktury od konkretnie wskazanego innego uczestnika, nie będzie możliwe ustalenie kwoty podatku u źródła przypadającego od każdego uczestnika. W związku z tym, Wnioskodawca może zastosować uproszczenie polegające na zastosowaniu do wypłacanych odsetek najwyższej ze stawek przewidzianych dla odsetek w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę i kraje, których rezydentami podatkowymi są uczestnicy cash poolingu.

Organ uznał, że stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe, stwierdzając, że Wnioskodawca powinien każdorazowo ustalić osobę podatnika, na rzecz którego przekazywane będą odsetki, a następnie zastosować postanowienia odpowiedniej umowy międzynarodowej tak, aby określić właściwą stawkę podatkową lub od tego podatku w całości odstąpić, jeśli taką możliwość przewiduje dana umowa. Odsetki wypłacane w ramach struktury cash-poolingu, których rzeczywistym odbiorcą (beneficial owner) będą poszczególni uczestnicy lub Pool Leader będą podlegać opodatkowaniu podatkiem ?u źródła? w Polsce z zastosowaniem postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z państwem, w którym siedzibę ma rzeczywisty odbiorca (beneficial owner), tj. poszczególni uczestnicy lub Pool Leader, pod warunkiem spełnienia określonych warunków do zastosowania postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Autor: Magdalena Świątkiewicz ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X