W dniu 4 października 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku o sygn. I SA/Łd 505/22 uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie możliwości zastosowania zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, uregulowanego w art. 22 ust 4 ustawy o CIT.

Wnioskodawca w powyższej interpretacji zwrócił się z pytaniem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o możliwość zastosowania zwolnienia uregulowanego w art. 22 ust 4 ustawy o CIT, w przypadku dokonania wypłaty dywidendy na rzecz Spółki – Matki, podlegającej w Niemczech opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania i niekorzystającej ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania, niezależnie od faktu, czy będzie ona rzeczywistym właścicielem takiej dywidendy, w rozumieniu art. 4a pkt 29a ustawy o CIT.

W zaskarżonej interpretacji, według Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przypadku zastosowania zwolnienia z zapłaty podatku u źródła przy wypłacie dywidendy konieczne jest posiadanie statusu rzeczywistego właściciela po stronie odbiorcy takiej płatności. Wobec tego płatnik, w celu zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, zobowiązany jest – w ramach należytej staranności, do weryfikacji statusu rzeczywistego właściciela w stosunku do odbiorcy otrzymanej należności. Obowiązek ten, zdaniem organu, ciąży na płatniku bez względu na kwotę transakcji i od jego spełnienia organ uzależnia możliwość zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie zgodził się z powyższą argumentacją. Według Sądu, przepisy ustawy o CIT w aktualnym brzmieniu nie zawierają w zakresie zwolnienia dywidend z opodatkowania podatkiem dochodowym warunku, aby odbiorca dywidendy był jej “rzeczywistym właścicielem”.

„Brak w art. 22 ust. 4 oraz w pozostałych przepisach ustawy o CIT warunku posiadania przez spółkę otrzymującą dywidendę, w wysokości nieprzekraczającej 2 mln zł, statusu rzeczywistego właściciela przesądza o tym, że dla skorzystania z prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do tych dywidend nie jest wymagane, by odbiorca dywidendy był jej rzeczywistym właścicielem”

Sąd podkreślił, że nie trzeba weryfikować rzeczywistego odbiorcy dywidendy, wystarczy jedynie, aby otrzymujący dywidendę spełniał przesłanki wprost wskazane w przepisie, tzn. aby był m.in. właścicielem określonej procentowo ilości udziałów (akcji) spółki zależnej od co najmniej dwóch lat – co jest konsekwencją tego, że uprawnienie do otrzymania dywidendy zależy od posiadania własności udziałów.

Należy mieć na uwadze, że pomimo korzystnych dla podatników wyroków sądów administracyjnych, wciąż istnieje spór pomiędzy sądami a organami podatkowymi, które uznają wymóg weryfikacji odbiorcy należności dywidendy za konieczny do zastosowania zwolnienia.

 

Autor: Magdalena Krajewska – Asystent podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X