W dniu 13 czerwca 2023 r. Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.171.2023.2.ANK w przedmiocie ustalenia czy Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w przypadku, gdy zabezpieczenia udziela powiat, a więc transakcja zawierana jest z podmiotem, gdzie powiązania wynikają wyłącznie z powiązania z jednostką samorządu terytorialnego.

Stan faktyczny

Szpital jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej posiadającym osobowość prawną, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Organem założycielskim Szpitala jest Starostwo Powiatowe jako jednostka realizująca zadania powiatu.

Wnioskodawca w związku z prowadzoną działalnością leczniczą planuje zawarcie z bankiem umowy o kredyt inwestycyjny, który byłby zabezpieczony hipoteką umowną na nieruchomości stanowiącej własność powiatu. Hipoteka umowna będzie zabezpieczać spłatę kredytu wraz z odsetkami do kwoty ponad 10 000 000 zł.

Stosownie do art. 11k ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym następujące progi dokumentacyjne:

    • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;
    • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
    • 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;
    • 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3.

Wobec powyższego, powstała wątpliwość, czy obowiązek dokumentacyjny wystąpi w sytuacji, w której powiązania podatnika wynikają wyłącznie z powiązania z jednostką samorządu terytorialnego.

Stanowisko organu

Zgodnie z art. 11n pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych nie mają podmioty, u których jedynym czynnikiem kwalifikującym do uznania je za podmioty powiązane jest fakt, że udziały (akcje) w tych podmiotach posiada Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego (związek) lub fakt, że Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego (związek) wywiera znaczący wpływ na te podmioty.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, kiedy to powiat jako jednostka samorządu terytorialnego udziela Szpitalowi zabezpieczenia umowy kredytowej, wystąpi powiązanie wyłącznie z jednostką samorządu terytorialnego uprawniające podatnika do skorzystania ze zwolnienia z konieczności przygotowania dokumentacji.

 

Autor: Beata Rawa-Miszczuk – Transfer Pricing Manager

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X