W dniu 20 września 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.445.2022.3.AND dotyczącą ustalenia, czy Podmiot X, będący Członkiem Zarządu w Spółce zależnej, nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Stan faktyczny

Spółka (Wnioskodawca) pełni rolę podmiotu holdingowego. Innym podmiotem działającym w Grupie Kapitałowej jest spółka, która pełni rolę centrum usług wspólnych (Spółka zależna, CUW), w której Wnioskodawca posiada 100% udziałów. Zarząd Spółki zależnej składa się z dwóch Członków, tj. Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu (Podmiot X), którzy zostali powołani uchwałą wspólników Spółki zależnej. Podmiot X powołany na Członka Zarządu nie posiada udziałów w CUW, powiązań rodzinnych oraz majątkowych. Ponadto Podmiot X zawarł w 2019 roku, tj. blisko na dwa lata przed powołaniem go na Członka Zarządu spółki zależnej w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej umowę na świadczenie usług doradztwa prawnego.

Ponadto Osoba X powołana na Członka Zarządu Spółki zależnej, nie pełni żadnej funkcji w Spółce, tj. nie wchodzi w skład organu zarządzającego ani Rady Nadzorczej Wnioskodawcy, nie jest Prokurentem Spółki. Nie posiada ona również w sposób pośredni lub bezpośredni akcji Spółki lub innych praw do udziału w zyskach, stratach lub majątku Wnioskodawcy. Zdarza się, że Osoba X występuje jako pełnomocnik w imieniu Spółki i reprezentuje ją m.in. przy zawieraniu bieżących umów, w tym umów zlecenia, o świadczenie usług, reprezentuje Spółkę jako pełnomocnik przy dokonywaniu czynności z członkami zarządu w trybie art. 379 § 1 K.s.h. Zdarza się także, że Osoba X reprezentuje poszczególnych akcjonariuszy Spółki na zwyczajnych oraz nadzwyczajnych zgromadzeniach akcjonariuszy Spółki zgodnie z postanowieniami zawartymi w przepisach K.s.h. Podmiot X posiada pełnomocnictwa, które umożliwiają mu reprezentowanie Spółki w konkretnych sytuacjach. Podmiot X w ramach otrzymanego od Spółki pełnomocnictwa nie podejmuje samodzielnie kluczowych decyzji w jej imieniu lub decyzji mających istotne skutki dla Spółki. Taką rolę pełni Zarząd Spółki.

Stanowisko Spółki i DKIS

W związku z powyższym, Wnioskodawca powziął wątpliwość czy Podmiot X stanowi dla niego podmiot powiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT. W ocenie Spółki to zarząd Wnioskodawcy będący jedynym organem posiada pełnię kompetencji w zakresie prowadzenia i reprezentowania Spółki. Tym samym, Podmiot X – jako Członek Zarządu spółki zależnej – nie ma możliwości wywierania wpływu na decyzje Wnioskodawcy oraz istotnego wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych w Spółce.

W odniesieniu do powyższego Organ podatkowy ocenił stanowisko Wnioskodawcy jako nieprawidłowe. W ustawie o CIT wyraźnie zostało wskazane, że podmioty należy uznać za podmioty powiązane, jeżeli osoba fizyczna posiada faktyczną zdolność do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Biorąc pod uwagę treść przepisów o podmiotach powiązanych oraz ich celowość, należy stwierdzić, że nie chodzi wyłącznie o uprawnienia o charakterze formalnym (np. udział w zarządzie, radzie nadzorczej spółki lub innego podmiotu), ale również o faktyczny wpływ na kształtowanie decyzji gospodarczych lub kontrolę powiązanego podmiotu. Faktyczna zdolność oznacza możliwość wpływania na kluczowe decyzje gospodarcze zarówno poprzez sprawowanie formalnych funkcji w Radzie Nadzorczej, jak również rzeczywistą możliwość takiego wpływu bez formalnego umocowania, poprzez zastępowanie akcjonariuszy na Walnym zgromadzeniu.

Osoba X poprzez reprezentowanie akcjonariuszy Spółki na zwyczajnych oraz nadzwyczajnych zgromadzeniach akcjonariuszy Spółki bierze udział w podejmowaniu decyzji w imieniu Spółki oraz ma wpływ na zawieranie przez spółkę umów o zarządzanie spółką zależną lub o przekazywaniu zysków, jak również ma możliwość opiniowania czy doradzania w procesach decyzyjnych Spółki poprzez przedstawienie określonych rozwiązań gospodarczych i ich skutków.

W opisanej sprawie Osoba X posiada zatem faktyczną zdolność do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez Spółkę, za które należy uznać chociażby podjęcie decyzji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy o zatrzymaniu zysku, czy też nabywaniu / zbywaniu nieruchomości, emisji akcji, tym bardziej, gdy Osoba X reprezentować będzie na tym Zgromadzeniu więcej niż jednego akcjonariusza. W ocenie DKIS, Osoba X spełnia przesłanki do uznania jej za podmiot powiązany ze Spółką w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X