W dniu 17 września 2021 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.130.2021.1.SG w przedmiocie ustalenia okresu za jaki należy sporządzić informację TPR w przypadku spółki należącej do PGK, gdy rok obrotowy spółki jest inny niż rok podatkowy PGK.

W stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym przedstawiono, że Wnioskodawca wraz z innymi podmiotami z Grupy tworzą podatkową grupę kapitałową.

PGK ma rok podatkowy niepokrywający się z rokiem kalendarzowym. Rok podatkowy PGK obejmuje okres od 1 grudnia do 30 listopada, tj. ostatni zakończony rok podatkowy PGK trwał od 1 grudnia 2019 r. do 30 listopada 2020 r. Obecnie trwający rok podatkowy PGK trwa od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2021 r. Rok obrotowy (a zatem określony dla sprawozdawczości finansowej) spółek wchodzących w skład PGK jest zgodny z rokiem kalendarzowym tj. ostatni zakończony rok obrotowy trwał od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Obecnie trwający rok obrotowy spółek wchodzących w skład PGK trwa od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.

Wątpliwości zgłoszone w niniejszej sprawie dotyczą ustalenia okresu za jaki należy sporządzić informację TPR w przypadku spółki należącej do PGK, gdy rok obrotowy spółki jest inny niż rok podatkowy PGK.

Wnioskodawca zadał następujące pytania:

  1. Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca zawiera z podmiotem powiązanym nienależącym do PGK transakcję kontrolowaną podlegającą obowiązkowi sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, to zobowiązany jest do złożenia na podstawie art. 11t ust. 1 Ustawy o CIT do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych za okres zgodny z rokiem podatkowym PGK czy rokiem obrotowym Wnioskodawcy?
  2. Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., czy też za okres od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2021 r.?

W ocenie Wnioskodawcy:

  • jest on zobowiązany do złożenia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  • nie jest on zobowiązany do złożenia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych za okres od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2021 r.

W ocenie organu podatkowego status podatnika, jakkolwiek istotny z punktu widzenia innych przepisów ustawy CIT, nie wpływa na zakres obowiązków dokumentacyjnych spółki wchodzącej w skład PGK w obszarze cen transferowych (tj. sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożenia informacji o cenach transferowych).

Spółka wchodząca w skład PGK będzie zobowiązana do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za dany rok obrotowy, w odniesieniu do transakcji objętych tym obowiązkiem, które realizowane są z podmiotami powiązanymi spoza PGK.

Spółka wchodząca w skład PGK powinna złożyć informację TPR za ten sam okres, dla którego sporządziła lokalną dokumentację cen transferowych lub w którym realizowała tzw. transakcje krajowe, o których mowa w art. 11n pkt 1 ustawy CIT. Odnośnie pojęć “roku podatkowego” oraz “roku obrotowego” używanego w przepisach o cenach transferowych, za prawidłowe uznać należy stanowisko, zgodnie z którym dla celów podatkowych pojęcia te co do zasady pokrywają się i oznaczają tożsamy okres.

W ocenie Dyrektora KIS informacja TPR powinna zostać złożona za ten sam okres, za który podmiot powiązany (spółka wchodząca w skład PGK) sporządził lokalną dokumentację cen transferowych.

Wobec powyższego Wnioskodawca powinien złożyć informację TPR-C za okres:

  • od 1 grudnia 2019 r. do 30 listopada 2020 r.
  • od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2021 r.

Organ podatkowy zwrócił również uwagę, iż biorąc pod uwagę brzmienie art. 8 ust. 7 ustawy CIT, który reguluje kwestie roku podatkowego w przypadku PGK, uznać należy, że rok obrotowy spółki wchodzącej w skład PGK powinien pokrywać się z rokiem podatkowym grupy PGK.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Asystent podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X