W dniu 4 sierpnia 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.93.2022.1.BK w zakresie ustalenia okresów za jakie powinna być sporządzana dokumentacja cen transferowych. Spółka wraz z innymi podmiotami tworzy podatkową grupę kapitałową (PGK) w rozumieniu przepisów ustawy o CIT. PGK ma rok podatkowy niepokrywający się z rokiem kalendarzowym. Rok podatkowy PGK obejmuje okres od 1 grudnia do 30 listopada. Rok obrotowy spółek wchodzących w skład PGK jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

Przedmiotem zainteresowania Wnioskodawcy jest ustalenie, za jakie okresy dokumentacja dotycząca transakcji przeprowadzonych ze spółkami niebędącymi członkami PGK powinna być sporządzana zważywszy na okoliczność, że rok podatkowy PGK nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zaś rok obrotowy (określony dla sprawozdawczości finansowej) spółek tworzących PGK (w tym Wnioskodawcy) odpowiada rokowi kalendarzowemu. W zakresie zainteresowania Spółki pozostaje również to, za jaki okres powinien on złożyć do właściwego organu informację o cenach transferowych oraz czy do dokumentacji tej należy dołączyć skonsolidowane sprawozdanie finansowe za lata 2020, 2021 i 2022.

Co istotne, pomimo iż w art. 11k ustawy o CIT (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.), prawodawca odwoływał się do pojęcia roku obrotowego (a nie roku podatkowego) to dla celów podatkowych pojęcia te, co do zasady, pokrywają się i oznaczają tożsamy okres.

Rok obrotowy spółki wchodzącej w skład PGK powinien pokrywać się z rokiem podatkowym grupy PGK. Biorąc pod uwagę powyższe, dokumentacja podatkowa powinna być tworzona za rok podatkowy (przed nowelizacją ? rok obrotowy) spółki wchodzącej w skład PGK, pokrywający się z rokiem podatkowym PGK. Informacja o cenach transferowych powinna być złożona za ten sam okres, dla którego została sporządzona lokalna dokumentacja cen transferowych (art. 11t). Ponadto w świetle art. 11p i 11q, do lokalnej dokumentacji powinna dołączyć dokumentację grupową, w tym skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za okresy tożsame z rokiem podatkowym PGK, który powinien również odpowiadać przyjętemu przez spółkę rokowi obrotowemu.

Mając zatem na uwadze wyżej zakreślony stan prawny sprawy, za prawidłowe należy uznać stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przypadku, gdy Spółka zawiera z podmiotem powiązanym, nienależącym do PGK transakcję kontrolowaną, podlegającą obowiązkowi sporządzenia lokalnej dokumentacji, to zobowiązana będzie do sporządzenia takiej dokumentacji na podstawie art. 11k ust. 1 Ustawy o CIT za rok podatkowy PGK, który w  przypadku Wnioskodawcy będzie obejmować okres od 1 grudnia 2021 do 30 listopada 2022 r. (lub wcześniejszy okres od 1 grudnia 2020 do 30 listopada 2021 r.). Spółka słusznie wskazała we własnym stanowisku, że informacje o cenach transferowych o jakich mowa w art. 11t ust. 1 ustawy o CIT zobowiązana jest złożyć za okres od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2021 r. oraz późniejszy 1 grudnia 2021 r. do 30 listopada 2022 r. Informacja TPR powinna bowiem obejmować ten sam okres, dla którego Spółka sporządziła lokalną dokumentację cen transferowych.

Jak wynika z przepisów art. 11p i 11q ustawy o CIT podmiot powiązany oprócz lokalnej dokumentacji cen transferowych zobowiązany jest także do złożenia grupowej dokumentacji. Dokumentacja ta, w realiach przedmiotowej sprawy, powinna obejmować okresy od 1 grudnia 2020 r. do 31 listopada 2021 r. oraz od 1 grudnia 2021 r. do 30 listopada 2022 r. (dwa kolejne lata podatkowe).  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (par. 3 pkt 4 lit. a), grupowa dokumentacja cen transferowych obejmuje: w zakresie informacji finansowych i podatkowych grupy kapitałowej, o której mowa w art. 11q ust. 2 pkt 4 ustawy roczne skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej.

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień bilansowy, którym jest ostatni dzień roku obrotowego. W ocenie Organu, skoro pojęcie roku obrotowego i podatkowego należy rozumieć tożsamo, sprawozdanie finansowe należy sporządzić za okres od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2021 r. oraz za okres od 1 grudnia 2021 r. do 30 listopada 2022 r., w opozycji do stanowiska Spółki, zgodnie z którym do Master File sporządzanego za lata podatkowe należy dołączyć odpowiednio skonsolidowane sprawozdanie finansowe za lata 2020 i 2021 (do dokumentacji za rok podatkowy trwający od 1 grudnia 2020 do 30 listopada 2021 r.) oraz 2021 i 2022 (do dokumentacji za rok podatkowy trwający od 1 grudnia 2021 do 30 listopada 2022 r.). Dyrektor KIS uznał więc, w tym zakresie stanowisko Spółki za nieprawidłowe.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X