Przypominamy, iż 31 marca br. upływa termin na złożenie powiadomienia w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów (CBC-P) dla podatników, u których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 1  Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami powiadomienie należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów.

Do złożenia powiadomienia CbC-P jest zobowiązana każda jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów, w przypadku gdy jej wyniki są konsolidowane w sprawozdaniu finansowym grupy, a skonsolidowane przychody grupy w  poprzednim roku obrotowym przekroczyły 3 250 000 000 PLN (w przypadku gdy grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w złotych) albo 750 mln EUR lub równowartość tej kwoty, przeliczonej według zasad wskazanych w Ustawie o  wymianie informacji podatkowych (w  pozostałych przypadkach). W takiej sytuacji jednostka powiadamia, że:

  1. sama jest jednostką dominującą lub jednostką wyznaczoną do przygotowania i złożenia informacji o grupie podmiotów dla całej grupy, albo
  2. jest jednostką należącą do grupy zobowiązanej do składania Raportu CbC-R i w swoim Powiadomieniu CbC-P wskazuje jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie złożony Raport CbC-R.

W przypadku gdy rok obrotowy obejmuje okres inny niż 12 miesięcy, kwotę progową skonsolidowanych przychodów należy określić w wysokości 1/12 za każdy rozpoczęty miesiąc roku obrotowego.

Powiadomienie CbC-P należy złożyć wyłącznie elektronicznie (przez system e-Deklaracje).

Wzór powiadomienia dostępny jest pod poniższym linkiem: https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/inne/pozostale-interaktywne/#CBC-P.

W Powiadomieniu CbC-P należy wskazać dane identyfikacyjne oraz adres jednostki składającej powiadomienie, ponadto należy określić czy jednostka składająca powiadomienie będzie bądź nie będzie jednostką przekazującą informację o grupie podmiotów.

W drugim przypadku należy wskazać dane identyfikacyjne oraz adres jednostki raportującej oraz kraj, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów.

Termin na dopełnienie przez jednostkę dominującą obowiązku złożenia raportu CBC-R wynosi 12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego.

W przypadku podatników u których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym termin raportowania za 2020 r. upłynie 31 grudnia 2021 r.

W przypadku niedopełnienia obowiązku złożenia powiadomienia CBC-P lub złożenie powiadomienia CBC-P niepełnego lub niezgodnego z posiadanymi danymi, grozi kara pieniężna w wysokości do 1 mln PLN.

 

 

Autor: Beata Rawa ? Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X