Podmioty będące częścią grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody przekroczyły poniżej wskazane progi:

    • 3 250 mln PLN – w przypadku grup kapitałowych sporządzających skonsolidowane sprawozdania finansowe w polskich złotych,
    • 750 mln EUR – w przypadku grup kapitałowych, gdzie jednostka dominująca ma siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, ale skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sporządzane w innej walucie niż PLN,

są zobowiązane do złożenia  do dnia 31 marca 2022 r. [1] powiadomienia CBC-P.

W przypadku przekroczenia wyżej wskazanych wartości, podmiot powiadamia, że:

    • sam jest jednostką dominującą lub jednostką wyznaczoną do przygotowania i złożenia informacji o grupie podmiotów dla całej grupy albo
    • jest jednostką należącą do grupy zobowiązanej do składania Raportu CbC-R i w swoim Powiadomieniu CbC-P wskazuje jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie złożony Raport CbC-R.

Powiadomienie CbC-P powinno zostać złożone w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego grupy podmiotów.

Powiadomienie CbC-P, jak i korekty, są składane jedynie w formie elektronicznej za pomocą systemu e-Deklaracje – nie ma możliwości podpisania Powiadomienia CbC-P podpisem zaufanym oraz przesłania go za pomocą platformy ePUAP (pisaliśmy o tym <<<TU>>>).

W sytuacji, gdy nastąpiła zmiana jednostki dominującej w czasie trwania roku obrotowego, należy złożyć dwa odrębne Powiadomienia CbC-P, gdzie w każdym z nich spółka polska wskaże odrębnie jednostkę dominującą za dany okres, który jest objęty Powiadomieniem CbC-P.

 

[1] W sytuacji, gdy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

X