Projekt ustawy z dnia 16 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, jak zostało wskazane w części ogólnej uzasadnienia przewiduje uproszczenia przepisów podatkowych, jak również zminimalizowanie obciążeń o charakterze biurokratycznym oraz administracyjnym. Celem projektu jest dostosowanie regulacji w zakresie cen transferowych do dynamicznie rozwijającego się otoczenia prawnego oraz gospodarczego. Przewidywane zmiany wyrażają się w filozofii 3xP, tj. prosty, przejrzysty oraz przyjazny system podatkowy.

W ramach przedmiotowego projektu ustawy zmieniającej, planowane jest uchylenie przepisów definiujących podmioty powiązane (art. 11 ? podatku dochodowego od osób prawnych oraz art. 25 podatku dochodowego od osób fizycznych). W miejsce uchylonych przepisów zaproponowane zostały nowe brzmienie definicji ?podmiotów powiązanych? (odpowiednio w art. 11a podatku dochodowego od osób prawnych oraz art. 23m – podatku dochodowego od osób fizycznych).

Zgodnie z zaproponowanym brzmieniem przepisów, podmiotami powiązanymi są:

  1. ?podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
  2. podmioty, na które znaczący wpływ wywiera:
    • ten sam podmiot lub
    • małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
  3. spółka niemająca osobowości prawnej i jej wspólników, lub
  4. podatnika i jego zagraniczny zakład?.

Kluczowe w kontekście poprawnej interpretacji definicji ?podmiotów powiązanych? ma użyte przez ustawodawcę określenie ?znaczący wpływ?. Zgodnie z treścią uzasadnienia do ustawy zmieniającej, określenie to wskazuje na sytuację, w której dwa lub większa liczba podmiotów mogą być uważane za podmioty powiązane. Definicja została sformułowana w odniesieniu do ?szerokiego wachlarza instrumentów, mogących tworzyć powiązania?, przez które należy rozumieć:

  1. udział w kapitale,
  2. prawa głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, jednostkach uczestnictwa, certyfikatach lub innych prawach związanych z uczestnictwem w zyskach lub w majątku.

Projekt ustawy przewiduje znaczące rozszerzenie zakresu podmiotowego powiązań
o charakterze rodzinnym. Dotychczas powiązania o charakterze rodzinnym dotyczyły tylko powiązań krajowych. W myśl proponowanych zmian powiązania rodzinne mogą dotyczyć zarówno podmiotów krajowych, jak i zagranicznych. W uzasadnieniu do ustawy zmieniającej wskazano: ?sam fakt zaistnienia powiązań o charakterze rodzinnym (?) jest wystarczające do uznania je za podmioty powiązane?.

Autor: Beata Rawa – Starszy konsultant podatkowy

 

 


?? Pobierz bezpłatny eBook dotyczący cen transferowych po zmianach ??
Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X