W dniu 25 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

W projekcie znalazły się zapowiadane przez Minister Finansów Teresę Czerwińską zmiany odnośnie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych dla transakcji krajowych.

Projektowane przepisy zakładają, że obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

By podatnik nie był zobowiązany do sporządzenia dokumentacji, musi w roku podatkowym spełnić łącznie dwie przesłanki:

  • nie korzystać ze wskazanych w ustawie zwolnień podatkowych,
  • nie ponosić straty podatkowej.

Ww. zwolnienia dotyczą opodatkowania dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i zwolnienia
z dochodów podatników, uzyskanych z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu,
o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.

Ponadto w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazano,
że podatnik nie może korzystać ze zwolnienia wskazanego w art. 6. odnoszącym się do zwolnień podmiotowych z CIT.

Należy wskazać, że do grupy podmiotów i transakcji zwolnionych z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych zostały włączone transakcje których wartość w całości trwale nie stanowi przychodu albo kosztu uzyskania przychodu, z wyłączeniem transakcji finansowych, transakcji kapitałowych oraz transakcji dotyczących inwestycji, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i transakcji których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego.

Autor: Piotr Rzepka – Konsultant podatkowy

 

 


?? Pobierz bezpłatny eBook dotyczący cen transferowych po zmianach ??
Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X