W dniu 1 stycznia 2019 r. weszły w życie cztery rozporządzenia regulujące tematykę cen transferowych wydane na podstawie przepisów rozdziału 1a znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. .

Rozporządzenia regulują następujące kwestie:

 • ocenę zgodności transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi z zasadą ceny rynkowej,
 • elementy, które musi zawierać lokalna i grupowa dokumentacja cen transferowych,
 • szczegółowy zakres danych i informacji wraz z objaśnieniami co do sposobu sporządzenia informacji o cenach transferowych (TP ? R),
 • zasady określające sposób i tryb eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych.

Zmiany w zakresie rozporządzenia w sprawie cen transferowych dotyczą m.in.:

 • niektórych definicji (np. zmodyfikowano definicję restrukturyzacji),
 • wyeliminowania z procesu badania porównywalności kapitału ludzkiego,
 • wprowadzenia obowiązku, by badanie porównywalności było oparte o dane powszechnie dostępne (zasada secret comparables),
 • wprowadzenia wymogu istotnego wpływu okoliczności na poziom ceny transferowej przy dokonywaniu badania porównywalności,
 • usunięcia zasad eliminowania różnic w zakresie stopnia porównywalności obserwacji z transakcją kontrolowaną z zastosowaniem miar statystycznych,
 • rozszerzenia zakresu czasowego kompensaty z dwóch do trzech lat.

Istotne zmiany zaszły również w brzmieniu rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych. Obejmują one m.in.

 • wprowadzenie innych wskaźników rentowności podlegających obowiązkowi informacyjnemu dla banków, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji,
 • dodanie do wykazu kategorii transakcji kontrolowanych nowych rodzajów transakcji,
 • wprowadzenie obowiązku informowania o wartości zadłużenia dla transakcji udzielenia lub uzyskania finansowania, poręczeń, gwarancji, cash poolingu i depozytu.

Rozporządzenia opublikowano w dniu 29 grudnia 2018 r. dla Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 31 grudnia 2018 r. dla Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w jednakowym brzmieniu z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Autor: Piotr Rzepka – Konsultant podatkowy

 

 


?? Pobierz bezpłatny eBook dotyczący cen transferowych po zmianach ??
Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X