Dnia 16 kwietnia 2024 r. do krajowego porządku prawnego weszła ustawa z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Ustawa nakłada na duże przedsiębiorstwa wielonarodowe obowiązek publicznego ujawniania sprawozdania o podatku dochodowym.

Nowe regulacje w tym zakresie wejdą w życie z dniem 22 czerwca 2025 r. i  będą obowiązywać w odniesieniu do sprawozdań o podatku dochodowym za rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 21 czerwca 2024 r.

Podmioty objęte regulacją:

  • jednostka dominująca najwyższego szczebla, jeżeli przychody ujęte w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym tej jednostki przekraczają dla każdego z dwóch ostatnich lat obrotowych kwotę  3 500 000 000 zł,
  • jednostka samodzielna, jeżeli przychody ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym tej jednostki przekraczają dla każdego z dwóch ostatnich lat obrotowych kwotę 3 500 000 000 zł,
  • jednostka samodzielna mającą siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu poza terytorium EOG, której przychody dla każdego z dwóch ostatnich lat obrotowych przekroczą 750 000 000 euro,
  • jednostka powiązana grupy mającą siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu poza terytorium EOG, w której to grupie jednostka dominująca najwyższego szczebla ma siedzibę poza terytorium EOG i której skonsolidowane przychody dla każdego z dwóch ostatnich lat obrotowych przekroczą 750 000 000 euro.

Termin wykonania obowiązku

Sprawozdania powinny zostać złożone, w terminie 12 miesięcy od dnia bilansowego, we właściwym rejestrze sądowym oraz zamieszczane na stronach internetowych tych jednostek.

Ustawa wprowadza zmiany w:

  • ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
  • ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
  • ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
X