Ustawa o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw uzupełnia przepisy ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie wnioskowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Przedmiotową ustawą wprowadzony został obowiązek podania przez wnioskodawcę występującego z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, odpowiednio państwa lub terytorium miejsca zamieszkania osoby fizycznej, danych identyfikujących osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w tym państwa lub terytorium siedziby, zarządu lub położenia zagranicznego zakładu, jak również państw lub terytoriów, w których wystąpiły lub mogą wystąpić skutki transgraniczne, w przypadku gdy przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe obejmuje transakcję, zespół transakcji lub inne zdarzenia:

1) z udziałem osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej:
a) które mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
b) które prowadzą działalność gospodarczą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem zagranicznego zakładu, a transakcja, zespół transakcji lub inne zdarzenia stanowią część lub całość działalności gospodarczej zagranicznego zakładu, lub
c) będących stronami transakcji, zespołu transakcji lub uczestnikami zdarzenia mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w więcej niż jednym państwie lub terytorium lub

2) mające skutki transgraniczne.

Projektodawca wyjaśnia, iż skutki transgraniczne nie mają specyficznego znaczenia i zgodnie z definicją językową dotyczą zdarzenia mającego skutki w dwóch krajach, np. dotyczącego podejmowanej działalności w innym państwie. W uzasadnieniu do ustawy wyjaśniono dodatkowo, iż przykładem interpretacji indywidualnej, z której można by odczytać skutki transgraniczne byłaby np. interpretacja potwierdzająca nieistnienie zakładu w innym państwie w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Obowiązek podania ww. informacji nie obejmuje wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej wyłącznie indywidualnej sprawy osoby fizycznej oraz w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług.

Ustawa obecnie oczekuje na podpis Prezydenta RP i w zakresie zmian w ustawie Ordynacja podatkowa, wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 


?? Pobierz bezpłatny eBook dotyczący cen transferowych po zmianach ??
Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X