Spółka A z siedzibą na terytorium Holandii będąca 100 % udziałowcem spółki B z siedzibą na terytorium Polski otrzymuje dywidendy oraz należności licencyjne.

Spółka A została następnie przejęta przez spółkę C mająca również siedzibę na terytorium Holandii. W wyniku połączenia spółka A przestała istnieć, a spółka C wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki spółki A na zasadzie tzw. sukcesji generalnej. W konsekwencji, w wyniku przejęcia spółka C została 100% udziałowcem spółki B, jako następca prawny (tj. generalny sukcesor).

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (UoCIT) oraz art. 21 ust. 3 UoCIT odpowiednio przychody z dywidend oraz należności licencyjnych przekazywane za granicę pomiędzy podmiotami powiązanymi mogą być zwolnione z podatku u źródła po spełnieniu przesłanek zawartych w UoCIT.

Zwolnienia z niepobrania podatku u źródła można stosować w zakresie dywidend w sytuacji, gdy spółka otrzymująca dywidendę posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej te należności oraz po spełnieniu pozostałych przesłanek określonych w UoCIT. W przypadku przekazywania należności licencyjnych jedną z przesłanek jest wymóg, aby spółka wypłacająca lub otrzymująca należności posiadała nie mniej niż 25 % udziałów w spółce otrzymującej lub wypłacającej należności.

Przedmiotowe zwolnienia mogą być stosowane wyłącznie, gdy spółki posiadają udziały nieprzerwanie przez okres dwóch lat (art. 22 ust 4a UoCIT w przypadku dywidend oraz art. 21 ust 4 UoCIT w zakresie należności licencyjnych).

Rysunek. 1 Transakcja wypłaty dywidend oraz należności licencyjnych

Źródło: opracowanie własne

Zgodnie z rozstrzygnięciem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2019 r., sygn. akt. II FSK 211/18 warunek posiadania udziałów (akcji) przez okres dwóch lat będzie spełniony także w przypadku, gdy spółki wstępują we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek na zasadzie tzw. sukcesji generalnej zawartej w art. 93 Ordynacji podatkowej.

NSA w ww. wyroku wskazał, że ?(?) skoro spółka B. była (?) od otrzymanych dywidend i należności licencyjnych podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych – który miałaby obowiązek zapłacić w Polsce, lub być z niego zwolniona – to jest oczywistym, że należy do niej stosować art. 93 § 2 pkt 1 i § 1 O.p., jako że wprost odnoszą się do niej ich postanowienia, dotyczące skutków podatkowych przekształcenia prawnego, jakim jest przejęcie innej osoby prawnej. Nie ma tu żadnego znaczenia to, że spółka ta jest spółką holenderską (?) Powyższe uregulowania nie wprowadzają zatem żadnego wyjątku wyłączającego obowiązywanie przepisów Ordynacji podatkowej o następstwie prawnym. Jeżeli ustawodawca takie wyłączenie wprowadza, to mówi o tym wprost, jak np. w art. 7 ust. 4 u.p.d.o.p., który wprost nie dopuszcza pomniejszenia dochodu o straty przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych. Podobna regulacja wprost zawarta jest w przypadku przekształcenia, połączenia albo podziału w razie ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 16g ust. 9 u.p.d.o.p.). Nie ma zatem podstaw, aby uznać, że ustawodawca w sposób odmienny uregulował niedopuszczalność kontynuowania przez spółkę przejmującą terminu dwuletniego posiadania udziałów przez spółkę przejętą?.

Analogiczne stanowisko przedstawił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 31 stycznia 2019 r. sygn. akt II FSK 256/17 oraz z dnia 14 lutego 2014 r. sygn. akt II FSK 536/12.

Podsumowując, w przypadku łączenia się spółek/łączenia się przez przejęcie na zasadzie tzw. sukcesji generalnej zawartej w art. 93 Ordynacji podatkowej, zachowane zostaje prawo do zastosowania zwolnienia przy wypłatach dywidend oraz należności licencyjnych do podmiotów powiązanych w zakresie nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) przez okres dwóch lat.

Autor: Michał Mika ? Starszy konsultant podatkowy

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X