W dniu 28 stycznia 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.641.2021.1.SK w zakresie możliwości oraz warunków zwolnienia wypłaconej dywidendy z opodatkowania na gruncie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

Stan faktyczny

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest polskim rezydentem podatkowym mającym siedzibę na terytorium kraju. Wspólnikami Spółki są spółka z o.o. X oraz spółka z o.o. Y., posiadający po 50% udziałów w Spółce. Spółki są jednocześnie polskimi rezydentami podatkowymi mającymi siedzibę na terytorium Polski. Spółka, jak i Wspólnicy, prowadzą rzeczywistą działalność gospodarczą, tj. prowadzą działalność operacyjną, z której uzyskują dochody z działalności gospodarczej. Struktura biznesowa Wspólników i Spółki ma postać rzeczywistą.

Wnioskodawca zamierza wypłacić na rzecz Wspólników dywidendę. Kwota dywidendy nie będzie przekraczać w danym roku podatkowym, obowiązującym u wypłacającego te należności, łącznie kwoty 2 mln zł na rzecz każdego ze Wspólników. W celu zachowania zasady należytej staranności (art. 26 ust. 1 Ustawy CIT), Wnioskodawca uzyska informacje, że ww. udziały nie są objęte żadnym ograniczonym prawem rzeczowym, ani umową ograniczającą władztwo ekonomiczne Wspólnika. Tym samym, każdy ze Wspólników posiada tytuł prawny do otrzymania dywidendy od Wnioskodawcy dla własnej korzyści, tj. nie jest zobowiązany do bezpośredniego przekazania całości lub części należnej mu dywidendy innemu podmiotowi. W stanie faktycznym, każdy ze Wspólników posiada status rzeczywistego właściciela dywidendy w rozumieniu art. 4a pkt 29 Ustawy CIT.

Możliwym jest, iż Wspólnicy do momentu wypłaty dywidendy będą posiadali udziały w Spółce przez okres krótszy niż 2 lata. Wspólnicy zamierzają jednakże posiadać udziały w Spółce w sposób nieprzerwany także po dniu wypłaty dywidendy przez okres dłuższy aniżeli 2 lata. Okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów minie już po wypłacie planowanej dywidendy. W celu potwierdzenia zamiaru, Wspólnicy złożą Wnioskodawcy stosowne oświadczenie. Wspólnicy nie będą również przechodzili restrukturyzacji czy połączeń, wskutek których potencjalnie mogłoby dojść do przerwania ciągłości 2-letniego okresu. Wspólnicy nie korzystają i nie będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania, o czym zaświadczą. Ponadto, oświadczą prawo do tytułu prawnego do otrzymania dywidendy dla własnej korzyści. Spółka zamierza pozyskiwać wskazane oświadczenia w formie pisemnej ze względu na zachowanie możliwie jak najwyższych standardów należytej staranności.

Spółka powzięła wątpliwość co do następujących pytań:

  1. Czy Spółka działająca jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanej dywidendy, będzie mogła zastosować zwolnienie dywidendowe (art. 22 ust. 4, 4a, 4b, 4d uCIT), a tym samym nie będzie musiał pobierać podatku u źródła przy wypłacie dywidendy?
  2. Czy w przypadku, w którym do momentu wypłaty dywidendy Wspólnicy będą posiadali udziały w Spółce w sposób nieprzerwany krócej niż 2 lata, jednak okres posiadania udziałów przez 2 lata w sposób nieprzerwany upłynie po dniu wypłaty dywidendy możliwe będzie zastosowanie zwolnienia?
  3. Czy w celu zastosowania zwolnienia, koniecznym jest pozyskanie pisemnych oświadczeń Wspólników co do spełnienia przez nich każdego z warunków do zastosowania zwolnienia, czy też jedynym obowiązkowym oświadczeniem Wspólnika w formie pisemnej, jest oświadczenie potwierdzające, że podmiot otrzymujący dywidendę nie korzysta ze zwolnienia  z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów (art. 26 ust. 1f uCIT)?

Stanowisko Wnioskodacy i DKIS

W ocenie Wnioskodawcy, odnośnie pytania nr 1, w zaprezentowanym zdarzeniu będzie on działał jako płatnik zryczałtowanego podatku od dywidend, jednak w stosunku do wypłaty dywidendy będzie on mógł skorzystać ze zwolnienia dywidendowego, a tym samym nie będzie musiał pobierać podatku u źródła przy wypłacie dywidendy do Wspólników.

W przypadku pytania nr 2, do momentu wypłaty dywidendy Wspólnicy będą posiadali udziały w Spółce w sposób nieprzerwany krócej niż 2 lata, jednak okres posiadania udziałów przez 2 lata w sposób nieprzerwany upłynie po dniu wypłaty dywidendy, możliwe będzie przez nich zastosowanie zwolnienia dywidendowego, natomiast Spółka nie będzie zobowiązana do badania, czy taki okres rzeczywiście zostanie dotrzymany przez Wspólników.

Odnośnie pytania nr 3 Spółka jest zdania, że Ustawa CIT nie nakłada na płatnika obowiązku posiadania pisemnych oświadczeń Wspólników, co do spełnienia każdego z warunków zastosowania zwolnienia dywidendowego, poza jednym wyjątkiem. Ustawa nakłada bowiem na płatnika obowiązek posiadania oświadczenia Wspólnika, potwierdzającego, że podmiot otrzymujący dywidendę nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów (art. 26 ust. 1f uCIT).

Ponadto, Spółka wskazała, że spełnia warunki niezbędne do skorzystania ze zwolnienia określonego  w art. 22 ust. 4, 4a, 4b, 4d Ustawy CIT, ponieważ: każdy ze Wspólników spełnia przesłanki do uznania za rzeczywistego właściciela dywidenda (art. 4a pkt 29 uCIT), Spółka dochowa należytej staranności (art. 26 ust. 1 uCIT), zachodzą okoliczności umożliwiające to zwolnienie dywidendowe (art. 22 ust. 4-6,  w zw. z art. 26 ust. 1 uCIT).

W związku z powyższym, organ podatkowy uznał stanowisko, Spółki za prawidłowe, odstępując od uzasadnienia prawnego interpretacji indywidualnej.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X