Od 1 stycznia 2022 r. zgodnie z art. 11t ust. 2 uCIT informacja o cenach transferowych powinna zawierać następujące elementy:

  1. wskazanie organu, do którego jest składana, cel złożenia informacji i okres, za jaki jest składana,
  2. dane identyfikacyjne podmiotu,
  3. ogólne informacje finansowe podmiotu,
  4. informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych,
  5. informacje dotyczące stosowanych cen transferowych oraz metod ich weryfikacji,
  6. dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące danych lub informacji,
  7. oświadczenie podmiotu o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Obecnie obowiązującym aktem prawnym dotyczącym formularza TPR jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2022 poz. 1934).

X