Przepisy ustawy w art. art. 27c ust. 2 uCIT określają wprost elementy, które powinna zawierać informacja o realizowanej strategii podatkowej z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, przy czym jest to katalog otwarty. Są to m.in.

  • informacje o procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych,
  • informacje o realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych,
  • informacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi,
  • informacje o planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych,
  • liczba przekazanych informacjach o schematach podatkowych,
  • informacje o złożonych wnioskach (interpretacje podatkowe, WIS, WIA)
  • informacje o transakcja z podmiotami powiązanymi oraz krajami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową.

Ustawa wskazuje, że informacje te należy podać – z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

X