Wewnętrzna procedura MDR powinna być opracowana z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności. Procedura obejmuje w szczególności określenie:

  1. czynności lub działań podejmowanych w celu w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o MDR;
  2. środków stosowanych w celu właściwego wypełnienia obowiązku przekazywania MDR;
  3. zasad przechowywania dokumentów oraz informacji;
  4. zasad wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Szefowi KAS informacji MDR;
  5. zasad upowszechniania wśród pracowników tego podmiotu wiedzy z zakresu przepisów MDR;
  6. zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów MDR;
  7. zasad kontroli wewnętrznej lub audytu przestrzegania przepisów o MDR oraz zasad postępowania określonych w wewnętrznej procedurze.
X