Definicja legalna pojęcia – cena transferowa – została zawarta w art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosownie do tego przepisu przez cenę transferową należy rozumieć rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy. Brzmienie powyższego przepisu wskazuje, że ceny transferowej nie można rozumieć wyłącznie jako wartości danej transakcji wyrażonej w pieniądzu (ceny) lub poprzez jakiekolwiek inne świadczenie (szeroko pojęte wynagrodzenie), ale jako całościowy rezultat finansowy działania o charakterze gospodarczym. Takie rozumienie ceny transferowej podzielają także organy sądownicze -Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 27 stycznia 2022 r. sygn.  I SA/Sz 673/2.

Powyższe ustalenia powinny mieć na względzie podmioty powiązane dokonując w szczególności oceny czy zachowują zasadę ceny rynkowej z art. 11c uCIT.

X