Wartość transakcji kontrolowanej odpowiada sumie gwarancyjnej – w przypadku poręczenia lub gwarancji. Wartość transakcji kontrolowanej określa się na podstawie:

    • otrzymanych lub wystawionych faktur dotyczących danego roku obrotowego albo
    • umów lub innych dokumentów – w przypadku, gdy faktura nie została wystawiona lub w przypadku transakcji finansowych albo
    • otrzymanych lub przekazanych płatności – w przypadku, gdy nie jest możliwe określenie tej wartości na podstawie pkt 1 i 2.

Wartość transakcji kontrolowanych należy podać w kwocie netto w tysiącach złotych na ostatni dzień okresu, za jaki jest składana informacja TPR.

X