W przypadku gwarancji i poręczeń należy wskazać rzeczywistą kwotę zadłużenia lub kwotę depozytu w tysiącach złotych na ostatni dzień okresu, za jaki składana jest informacja TPR.

W tym polu należy podać wartość faktycznie poręczanego lub gwarantowanego zobowiązania na ostatni dzień okresu, za jaki składana jest Informacja TPR.

X