W przypadku, gdy do badania zakwalifikowane zostały podmioty ze stratą, wyłączenie z badania podmiotów ze stratą wyłącznie na podstawie ujemnych wyników finansowych nie stanowi wystarczającej przesłanki do usunięcia takiego podmiotu z grupy badawczej. W takim przypadku należy przeprowadzić ocenę przyczyny generowania straty przez podmiot.

Odnośnie do okresu pandemii, wskazać należy, iż w dokumencie Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic, 18 December 2020, wyjaśniono, iż w Wytycznych OECD nie ma nadrzędnej zasady dotyczącej włączania lub wyłączania elementów porównawczych przynoszących straty. W związku z tym nie należy odrzucać danych porównawczych obejmujących podmioty, które posiadają straty, a spełniają kryteria porównywalności w danym przypadku, wyłącznie na podstawie tego, że ponoszą straty w okresach dotkniętych pandemią COVID-19.

X