Płatnik może skorzystać z uprawnienia do posługiwania się kopiami certyfikatów, pod warunkiem, że informacje wynikające z przedłożonych kopii certyfikatów rezydencji nie będą budziły uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

X