Zgodnie z art. 11n uCIT obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11k ust. 1, nie ma zastosowania m. in. do transakcji kontrolowanych:

    • stanowiących usługi o niskiej wartości dodanej
    • dotyczących pożyczki, kredytu lub emisji obligacji.

Jednakże podmioty powiązane obowiązane są do wypełnienia warunków określonych w odpowiednio art. 11f oraz 11g uCIT.

X