Nie, pozostawanie w związku partnerskim nie stanowi podstawy do identyfikacji powiązania rodzinnego. W obecnie obowiązującym stanie prawnym zarówno na gruncie prawa podatkowego, jak i prawa cywilnego związki partnerskie nie są traktowane na równi z małżeństwem. Pozostawanie w związku partnerskim może jednak wiązać się z zaistnieniem powiązania w sytuacji wywierania znaczącego wpływu przez osobę fizyczną.

X