W dniu 13 lipca 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.237.2022.1.AW w zakresie ustalenia, czy Spółka ma obowiązek sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych do transakcji z Kontrahentem zrealizowanych w roku 2021, na podstawie art. 11o ust. 1a i 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji, kiedy Kontrahent w roku 2021 dokonywał wypłat na rzecz osoby fizycznej (a nie na rzecz osoby prawnej) mającej miejsce zamieszkania na terytorium kraju stosującego szkodliwą politykę podatkową w rozumieniu art. 11o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stan faktyczny

Spółka świadczy usługi na rzecz osoby prawnej z siedzibą na terytorium Polski, będącej polskim rezydentem podatkowym (Kontrahent). Spółka i Kontrahent nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a updop. Łączna wartość transakcji pomiędzy Spółką a Kontrahentem w danym roku podatkowym 2021 przekracza kwotę 500.000 zł. Kontrahent, w roku podatkowym 2021, dokonywał rozliczeń z osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium kraju stosującego szkodliwą politykę podatkową.

Beneficjentem rzeczywistym Kontrahenta w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium kraju stosującego szkodliwą politykę podatkową w rozumieniu art. 11o updop. Natomiast rzeczywistym właścicielem ? o którym mowa w art. 4a pkt 29 updop ? należności pieniężnych wypłacanych przez Kontrahenta Spółce za wykonane usługi jest Spółka.

Stanowisko DKIS

W ocenie Organu podatkowego, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że Spółka w analizowanym stanie faktycznym nie jest zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych do transakcji z Kontrahentem za rok 2021 na podstawie art. 11o ust. 1a updop albowiem rzeczywistym właścicielem, o którym mowa w art. 4a pkt 29 updop, należności pieniężnych wypłacanych przez Kontrahenta Spółce za wykonanie usługi jest Spółka.

Zatem, skoro rzeczywisty właściciel należności ? jako podmiot świadczący usługi, ma siedzibę w Polsce, to przedmiotem regulacji art. 11o ust. 1a w zw. z ust. 1b updop nie będą objęte transakcje, w których Spółka jest dostawcą usług, otrzymującym za nie wynagrodzenie, gdyż definicja z art. 4a pkt 29 updop może być zastosowana jedynie do odbiorcy należności.

Zdaniem Dyrektora KIS, weryfikacji pod kątem powstania obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych podlegają transakcje zakupowe z perspektywy podatnika, czyli takie, w których nabywa on towary lub usługi jako związane z transferem należności do drugiej strony transakcji. Powyższe oznacza, że zasadniczo nie podlegają weryfikacji na gruncie art. 11o ust. 1a w zw. z ust. 1b updop transakcje, w ramach których to podatnik sprzedaje towar lub świadczy usługę na rzecz drugiej strony transakcji, gdyż są związane z uregulowaniem należności na rzecz podatnika. Stąd w przedstawionym we wniosku opisie stanu faktycznego, na Spółce jako świadczącym usługi, nie ciąży obowiązek uzyskania oświadczenia o rzeczywistym właścicielu.

 

Możliwa zmiana przepisów

Najnowszy projekt zmian w Ustawie CIT zakłada uchylenie obowiązku dokumentacyjnego dotyczącego pośrednich transakcji rajowych >>WIĘCEJ<<

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X