Refakturowanie kosztów usług pomiędzy podmiotami powiązanymi podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu.

W Informacji TPR refaktury należy wykazać jako transakcje kontrolowane w kategoriach
1501 Odprzedaż przedmiotu transakcji w cenie nabycia (refakturowanie – sprzedaż) lub 2501 Nabycie przedmiotu transakcji w cenie pierwotnego nabycia (refakturowanie).

Równocześnie w obecnym stanie prawnym transakcje polegające na refakturze kosztów mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego w sytuacji spełnienia następujących kryteriów:

  • refakturowanie nie wiąże się z przyrostem wartości dodanej,
  • refakturowanie odbywa się bez narzutu / marży,
  • podmiot powiązany nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową,
  • refakturowany koszt nie jest związany z inną transakcją kontrolowaną,
  • rozliczenie następuje niezwłocznie po dokonaniu zapłaty na rzecz podmiotu niepowiązanego.
X