W dniu 30 czerwca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.208.2022.1.MF w przedmiocie ustalenia czy transakcja polegająca na wniesieniu dopłat na kapitał zapasowy stanowi transakcję kontrolowaną.

Stan faktyczny

Spółka jest osobą prawną mającą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy). W opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca należy do podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca rozważa dokonanie dokapitalizowania podmiotu należącego do PGK – którego członkiem jest Wnioskodawca – przez wniesienie wpłat na kapitał zapasowy. Podmiot, który ma zostać dokapitalizowany jest podmiotem prawa niemieckiego zastosowanie powinny znaleźć w tym przypadku niemieckie przepisy prawa handlowego, tj. Handelsgesetzbuch z dnia 10 maja 1897 r., które przewidują zbliżony do wynikającego z polskich przepisów mechanizm dekapitalizowania spółki kapitałowej, tj. możliwość wniesienia wpłat na poczet kapitału zapasowego.

Stanowisko Wnioskodawcy i DKIS

W ocenie Wnioskodawcy wniesienie dopłat na kapitał zapasowy nie stanowi transakcji kontrolowanej w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 r. (sygn. DCT1.8203.4.2020) w sprawie definicji transakcji kontrolowanej, zgodnie z którą definicja legalna transakcji kontrolowanej zawiera następujące elementy składowe:

    • występowanie działań o charakterze gospodarczym;
    • identyfikowanie działań na podstawie rzeczywistych zachowań stron; oraz
    • ustalenie lub narzucenie warunków w wyniku powiązań.

Jednocześnie, dla celów uznania, że podejmowane działania stanowią transakcję kontrolowaną wszystkie wskazane powyżej elementy powinny zostać spełnione łącznie.

Zgodnie z przytoczoną interpretacją, w przypadku dopłat uregulowanych w art. 177-179 kodeksu spółek handlowych, spółka kapitałowa jako ich beneficjent zachowuje się pasywnie, tj. otrzymuje świadczenie pieniężne od wspólników zobowiązanych do ich wniesienia na podstawie umowy spółki w wysokości i terminach, które określa uchwała wspólników – co do zasady nie uiszczając wynagrodzenia (odsetek) za udostępniony kapitał Wspólnicy spółki zobowiązani do ich wniesienia na podstawie umowy spółki nie mają co do zasady wpływu na ich wysokość. Brak jest tu charakteru odpłatnego charakterystycznego dla umów wzajemnych. Takiego zdarzenia nie należy uznawać za działanie o charakterze gospodarczym.

Organ podatkowy uznał przytoczone przez Wnioskodawcę stanowisko za prawidłowe.

W dniu 17 sierpnia br. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.166.2020.2.AK), zgodnie z którą wniesienie dopłat i realizacja wniesienia tych dopłat stanowi transakcję kontrolowaną podlegającą obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych (więcej na ten temat: https://www.ict.org.pl/wniesienie-doplaty-przez-wspolnika-spolki-podlega-obowiazkowi-sporzadzenia-dokumentacji-cen-transferowych-interpretacja-dkis/).

Mając na uwadze powyższe, rekomendujemy zachowanie dużej ostrożności analizując zdarzenia pod kątem wystąpienia obowiązku dokumentacyjnego z zakresu cen transferowych.

 

Autor: Beata Rawa-Miszczuk ? Transfer Pricing Manager

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X