Pojęcie strategii podatkowej nie zostało zdefiniowane w przepisach podatkowych. Niemniej jednak, Krajowa Administracja Skarbowa w czerwcu 2020 roku opracowała dokument pod tytułem „Wytyczne w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego”. Wytyczne te zawierają wskazówki, co do tego jak rozumiana powinna być strategia podatkowa.

Według tego dokumentu, strategia podatkowa podmiotu m.in.:

    • określa wizję i misję podatkową oraz cele podatkowe, uwzględniając ich wpływ na realizację celów biznesowych,
    • powinna być spójna z zasadami wskazanymi w strategii podmiotu oraz wartościami etycznymi przyjętymi przez podmiot,
    • powinna być katalogiem formuł decyzyjnych, obejmujących cele oraz środki umożliwiające prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych.
X