Zasada ceny rynkowej (ang. arm’s length principle) uregulowana została w art. 11c ust. 1 uCIT i odpowiednio w art. 23o ust. 1 uPIT. Zgodnie z ww. przepisami podmioty powiązane są zobowiązane ustalić ceny transferowe na warunkach, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Zasada ceny rynkowej ma na celu ograniczenie ryzyka przenoszenia dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi i stanowi podstawę badania i sporządzania dokumentacji transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

X