Etapy analizy porównawczej są następujące:

  1. Wyznaczenie okresu, jaki powinien zostać objęty analizą.
  2. Analiza informacji dotyczących podmiotu powiązanego i jego otoczenia gospodarczego.
  3. Analiza wszelkich okoliczności badanej transakcji kontrolowanej (w tym funkcji, angażowanych aktywów i ponoszonego ryzyka) oraz dokonanie wyboru badanego podmiotu.
  4. Weryfikacja, czy istnieją wewnętrzne dane porównawcze, które mogą zostać wykorzystane na potrzeby analizy porównywalności.
  5. Identyfikacja dostępnych zewnętrznych źródeł danych porównawczych.
  6. Wybór najbardziej odpowiedniej metody oraz wskaźnika finansowego.
  7. Analiza dostępnych danych porównawczych.
  8. Dokonanie korekt, jeśli są one niezbędne.
  9. Kalkulacja wyników analizy porównywalności oraz ich interpretacja
X