W dniu 30 sierpnia 2021 r. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.228.2021.3.ANK) w zakresie skutków podatkowych związanych z przeniesieniem części działalności do spółki celowej.

Przedmiotem interpretacji było m.in. ustalenie czy przekazane wynagrodzenie z tytułu przeniesienia części działalności (exit fee) będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych.

W opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży energii i gazu na rynkach hurtowych (giełdy towarowe).

Wnioskodawca postanowił przenieść w sposób płynny część działalności polegającej na obrocie energią elektryczną (dotyczącego transakcji zakupu i sprzedaży energii na rynkach hurtowych) do spółki celowej ? CPS.

Z uwagi na rezygnację przez Wnioskodawcę z części działalności na rzecz CPS, Wnioskodawca utraci potencjalne zyski, które byłyby generowane w sytuacji prowadzenia działalności w niezmienionej formie.

Strony uznały, iż pomiędzy stronami zostaną spełnione przesłanki uznania powyższego zdarzenia za restrukturyzację działalności w rozumieniu przepisów o cenach transferowych.

Zgodnie z §2 pkt 1 Rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, przez restrukturyzację należy rozumieć reorganizację:

  • obejmującą istotną zmianę relacji handlowych lub finansowych, w tym również zakończenie obowiązujących umów lub zmianę ich istotnych warunków, oraz
  • wiążącą się z przeniesieniem pomiędzy podmiotami powiązanymi funkcji, aktywów lub kategorii ryzyka, jeżeli w wyniku tego przeniesienia przewidywany średnioroczny wynik finansowy podatnika przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) w trzyletnim okresie po tym przeniesieniu uległby zmianie o co najmniej 20% przewidywanego średniorocznego EBIT w tym samym okresie, gdyby nie dokonano przeniesienia.

Równocześnie strony określiły zasady wypłaty przez CPS na rzecz Wnioskodawcy wynagrodzenia, tzw. opłaty rekompensacyjnej (exit fee) za pozyskanie potencjału do generowania zysków, w związku z przejęciem funkcji i ryzyka pełnionych dotychczas przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 Ustawy.

W celu uznania, że dany wydatek stanowi dla podatnika koszt podatkowy niezbędne jest spełnienie szeregu przesłanek:

  1. Koszt musi być poniesiony przez podatnika i jest związany z jego działalnością gospodarczą.
  2. Koszt ma charakter definitywny (rzeczywisty).
  3. Koszt został poniesiony w celu osiągnięcia przychodu ze źródła przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.
  4. Koszt musi być w odpowiedni sposób udokumentowany.

W świetle powyższego wydatek z tytułu wypłaty opłaty rekompensacyjnej przez CPS ma rzecz Wnioskodawcy spełnia wszystkie wymienione ustawowo przesłanki warunkujące uznanie danego wydatku za koszt podatkowy w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i stanowić będzie dla wypłacającego podatkowy koszt uzyskania przychodu.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Równocześnie należy zauważyć, iż zaktualizowana wersja informacji TPR (3) zawiera szereg kodów odnoszących się do restrukturyzacji działalności, takich jak:

  1. Połączenie
  2. Podział i przejęcie
  3. Wymiana udziałów
  4. Zmiana profilu funkcjonalnego ? przejęcie nowych, istotnych funkcji lub zaprzestanie ich wykonywania
  5. Transfer wartości niematerialnych i prawnych oraz praw do wartości niematerialnych i prawnych
  6. Przeniesienie pracowników (grup pracowników) między podmiotami, w tym poprzez rozwiązanie umowy o pracę i zawarcie nowej umowy
  7. Leasing zwrotny i podobne transakcje
  8. Zbycie lub aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa
  9. Przeniesienie działalności gospodarczej generującej straty
  10. Reorganizacja obejmująca istotną zmianę relacji handlowych lub finansowych, w tym również zakończenie obowiązujących umów lub zmianę ich istotnych warunków
  11. Rozpoczęcie działalności gospodarczej związane z jej zakończeniem przez inny podmiot powiązany
  12. Zakończenie działalności gospodarczej związane z jej rozpoczęciem przez inny podmiot powiązany

Powyższe powoduje, iż podatnicy powinni zachować czujność analizując czynności lub zdarzenia w kontekście wystąpienia ewentualnej restrukturyzacji działalności na gruncie przepisów o cenach transferowych w kontekście niewątpliwie rozszerzającego podjęcia do literalnie rozumianej definicji restrukturyzacji.

 

Autor: Beata Rawa ? Transfer Pricing Manager

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X