Wniosek o wydanie opinii o stosowaniu preferencji podlega opłacie wpłaconej na rachunek organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia (art. 26b ust. 6 uCIT). Opłatę w wysokości 2 000 zł należy wnieść na rachunek Lubelskiego Urzędu Skarbowego: 20 1010 0071 2223 0671 3000 0000.

X