Podstawą opodatkowania preferencyjną stawką podatku dochodowego w wysokości 5% jest iloczyn dochodu z kwalifikowanego IP i wskaźnika obliczonego według wzoru:

n = (a + b) x 1,3 / (a + b + c + d)

przy czym poszczególne litery wzoru oznaczają faktycznie poniesione przez podatnika koszty:

? ? działalności B+R związanej z kwalifikowanym IP,

? ? nabytych wyników prac B+R związanych z kwalifikowanym IP, od podmiotu niepowiązanego,

? ? nabytych wyników prac B+R związanych z kwalifikowanym IP, od podmiotu powiązanego,

? ? nabytego przez podatnika kwalifikowanego IP.

X